Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

FAQs - Budowa słupa oświetleniowego

Czy w świetle prawa budowlanego ustawienie na posesji słupa oświetleniowego o wysokości 6 m wymaga pozwolenia na budowę lub innych formalności? (dla kamer systemu monitoringu)

W odpowiedzi na powyższe pytanie dotyczące ustawienia słupa oświetleniowego o wysokości 6m uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz.1118 z późn. zm.) roboty budowlane można rozpocząć jedyniena podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29 – 31. Art. 29 – 31 ustawy – Prawo budowlane stanowią o konieczności dokonania zgłoszenia planowanych robót budowlanych. Z kolei część robót budowlanych zwolniona jest z jakichkolwiek obowiązków zgłoszeniowych i może być wykonywana zarówno bez uzyskania ostatecznej decyzji budowlanej, jak i bez dokonywania zgłoszenia. Po przeanalizowaniu przedstawionych wyżej przepisów i dokonaniu subsumpcji z przytoczonym stanem faktycznym stwierdzam, że roboty budowlane polegające na ustawieniu słupa oświetleniowego wymagają uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Organem właściwym do wydania takiej decyzji, na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 83 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane jest Prezydent Miasta Poznania działający poprzez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. Tam też należy zgłosić się w celu uzyskania informacji o wymaganych dokumentach, dołączonych do wniosku wszczynającego postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Opracował:Paweł Wilkosz

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).