Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Informacja dotycząca projektu technicznego

Obowiązek sporządzenia projektu technicznego dotyczy inwestycji (dla których wydano pozwolenie na budowę lub przyjęto zgłoszenie z projektem) zaprojektowanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), które obowiązują od 19.09.2020r. Przez okres 12 miesięcy od tej daty istnieje możliwość uzyskania pozwolenia na budowę w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Czytaj więcej...

Czy wykonujący samodzielne funkcje techniczne uczestnicy procesu budowlanego powinni wykonywać polecenia pozaustawowych przedstawicieli inwestora bądź wykonawcy robót?

"...w procesie budowlanym mogą pojawić się inne osoby, z określonym przez inwestora lub wykonawcę robót zakresem obowiązków, ale w żaden sposób nie mogą one ingerować w materię praw i obowiązków, przypisanych uczestnikom procesu budowlanego w ustawie Prawo budowlane."

Cały artykuł do pobrania w pliku w formacie PDF: uczestnicy_procesu_budowl.pdf 624KB

Dokumentowanie przebiegu robót budowlanych wykonywanych na podstawie decyzji wydawanych przez organ nadzoru budowlanego

Niniejszy artykuł jest odpowiedzią na wątpliwości osób mających wykonywać roboty budowlane na podstawie decyzji wydawanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania.

Czytaj więcej...

Informacja dla Inwestorów, dotycząca konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, bądź dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

Na wstępie należy wyjaśnić, że ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) zawiera generalną zasadę, zawartą w art. 28, która mówi, że roboty budowlane (zdefiniowane w niżej przytoczonym art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego) można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Od tej zasady przewidziane są zwolnienia uregulowane w art. 29, 29a, 30 i 31. Zwolnienia te w części przypadków sprowadzają się do tego, że na określone roboty budowlane (tam wymienione), zamiast wymogu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę istnieje wymóg dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania tych robót. Natomiast dla części robót zwolnienia te oznaczają, że na ich wykonanie nie jest potrzebne, ani pozwolenie na budowę, ani dokonanie zgłoszenia zamiaru ich wykonania.

Czytaj więcej...

Instrukcja realizacji inwestycji związanych z powstaniem urządzeń reklamowych

W celu legalnego wykonania urządzeń reklamowych, które podlegają regulacji przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. są obiektami budowlanymi lub powstają w wyniku robót budowlanych, ustawa przewiduje dwa tryby, które alternatywnie powinny zostać dopełnione przez inwestora: dokonanie zgłoszenia bądź uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Czytaj więcej...

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).