Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Co powinien wiedzieć inwestor

Narasta zjawisko samowolnych zmian sposobu użytkowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obiekty zamieszkania zbiorowego

Zjawisko samowolnych zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części z funkcji określonych w pozwoleniu na budowę na inne funkcje, bez uzyskania zgody właściwych organów administracji publicznej (obecnie organów administracji architektoniczno-budowlanej, czyli starosty, prezydenta miasta na prawach powiatu i wojewody) występuje od zawsze. Jednak od momentu kiedy w sposób lawinowy wzrosło zapotrzebowanie na lokale mieszkalne dla osób przybywających do naszego kraju w celach zarobkowych – zjawisko to uległo ogromnemu nasileniu. Dotyczy to również Poznania.

Czytaj więcej...

Propozycja zdefiniowania pojęcia „proces budowlany” oraz zmiany istotne i nieistotne po nowelizacji Prawa budowlanego

Pojęcie procesu budowlanego nie jest zdefiniowane w ustawie Prawo budowlane. Ustawa ta określa jedynie grono uczestników procesu budowlanego (inwestor, projektant, kierownik budowy lub robót, inspektor nadzoru inwestorskiego) oraz ich prawa i obowiązki. Jednak wnikliwe zapoznanie się z przepisami Prawa budowlanego pozwala stwierdzić, że Proces budowlany, to szereg czynności związanych z przygotowaniem i realizacją robót budowlanych, począwszy od uzyskania niezbędnych pozwoleń, poprzez wykonanie robót i sprawdzenie prawidłowości ich wykonania w trakcie technicznych i administracyjnych odbiorów. Inicjatorem procesu budowlanego jest zawsze inwestor, który oprócz posiadania tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ma mnóstwo innych, określonych w Prawie budowlanym, obowiązków. Generalnie, każdy inwestor odpowiedzialny jest za zorganizowanie całego procesu budowy.

Czytaj więcej...

Wymagania w zakresie dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych

Na przestrzeni ostatnich lat znacznie poprawiła się możliwość dostępu dla osób niepełnosprawnych do nowo realizowanych budynków. Niemniej jednak nadal niektórzy inwestorzy i projektanci powtarzają, że „u nas niepełnosprawni nie bywają” albo „realizacja dostępu dla niepełnosprawnych na piętro budynku jest zbyt kosztowna”.

Czytaj więcej...

Informacja o najważniejszych dla inwestorów zmianach w ustawie Prawo budowlane, wchodzących w życie w dniu 28 czerwca 2015 r.

Informacja dotyczy najważniejszych z punktu widzenia inwestorów zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2013 r., poz. 1409 j.t. z późn. zm.), które zgodnie z założeniami ustawodawcy mają skrócić i ułatwić uzyskanie uprawnienia do realizacji różnego rodzaju robót budowlanych oraz oddawanie do użytkowania obiektów budowlanych. Zmiany te wprowadzane są ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej...

Informacja dla inwestorów - zmiany warunków budowy i sytuowania budynków

W dniu 8 lipca 2009 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 ze zm.), wprowadzona na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2009 r., Nr 56, poz. 461 ze zm.).

Czytaj więcej...

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).