Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

FAQs - Remont a użytkowanie obiektu budowlanego

Czy możliwe jest użytkowanie obiektu budowlanego w takcie trwających w jego części prac remontowych (prowadzonych bez konieczności uzyskania pozwolenia budowę lub dokonania zgłoszenia w trybie przewidzianym przez ustawę - Prawo budowlane)? 

W odpowiedzi na powyższe pytanie dotyczące użytkowania obiektu budowlanego w czasie trwających w jego części prac remontowych pragnę wskazać, że użytkowanie takiego obiektu w toku wykonywania w nim robót budowlanych niepodlegających administracyjnoprawnej reglamentacji określonej przepisami Prawa budowlanego nie jest uwarunkowane żadnymi szczególnymi przepisami należącymi do właściwości organu nadzoru budowlanego. W takim wypadku, przy braku szczególnej regulacji prawnobudowlanej dotyczącej użytkowania obiektu podczas jego remontu, znajduje zastosowanie regulacja ogólna wyrażona w art. 5 ust. 1 i 2 w zw. z art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z następującymi wymaganiami:

 1. spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
  1. bezpieczeństwa konstrukcji
  2. bezpieczeństwa pożarowego
  3. bezpieczeństwa użytkowania,
  4. odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
  5. ochrony przed hałasem i drganiami,
  6. oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród;
 2. warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
  1. zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,
  2. usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;
 3. możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;
 4. niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;
 5. warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
 6. ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
 7. ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską;

Powołane wyżej wymagania nie uchybiają ponadto obowiązkom spełnienia także innych wymogów dotyczących użytkowania budynków wynikających m.in. z bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, które nie znajdują się już w kompetencji organu nadzoru budowlanego. Podkreślenia wymaga także fakt, iż korzystanie z budynku podczas jego remontu powinno odbywać się z uwzględnieniem zasad doświadczenia życiowego i zdrowego rozsądku.

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).