Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

FAQs - Zabezpieczenie terenu budowy

Czy ramiona dźwigów mogą wystawać na około 25 m poza terenem budowy (chodnik, jezdnia) po godzinach pracy, stanowiąc w ten sposób zagrożenie dla życia i mienia? Kto powinien usunąć te nieprawidłowości i jaki organ ma prawo i obowiązek nadzorować prawidłowy przebieg procesu budowy?

W odpowiedzi na powyższe pytania uprzejmie informuję, że na podstawie art. 22 pkt 1 oraz art. 42 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy spoczywa na kierowniku budowy. Kierownik ten zobowiązany jest również do podejmowania wszelkich kroków zabezpieczających tereny przylegające do terenu budowy przed niebezpieczeństwem wynikającym z prowadzonych robót budowlanych. Zgodnie z treścią art. 3 pkt 10 przywołanej wyżej ustawy terenem budowy jest przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003 r.), a także zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie - Prawo budowlane, kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

Na tej podstawie należy wskazać, iż żaden obowiązujący przepis prawa nie zabrania, aby ramiona żurawi "wychodziły" poza ogrodzenie budowy. Przy pracy żurawi rozpatruje się tak zwane strefy niebezpieczne - kolizyjne, tak więc każdy plan BIOZ, a w szczególności załącznik graficzny do tego planu przedstawia zasięg pracy żurawia, czyli obszar na którym dźwigi przenoszą ładunki, a to oznacza, że obszar pracy żurawia ogranicza się do obszaru wskazanego na załączniku graficznym planu BIOZ, ponadto obszar pracy żurawia nie może wychodzić poza ogrodzenie placu budowy. Reasumując ramiona żurawia, mogą "wychodzić" poza teren budowy, ale niedopuszczalnym jest wykroczenie przenoszonego przez żuraw ładunku poza ten teren.

Na zakończenie należy podkreślić, iż uciążliwość wynikająca z prowadzonej budowy nie powinna negatywnie oddziaływać na tereny przylegające do terenu budowy, w szczególności prowadzenie robót budowlanych nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi i osób przebywających w miejscach publicznych, takich jak drogi i chodniki. Wniosek taki wynika ponadto z zasad prawidłowego prowadzenia robót budowlanych, które powinny być wykonywane z zachowaniem zasad staranności oraz zasad wiedzy technicznej zapewniając spełnienie podstawowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa.

Nie wypełnianie przez kierownika budowy obowiązku odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy stanowi w świetle art. 93 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane wykroczenie zagrożone karą grzywny. Popełnienie tego wykroczenia stanowi również podstawę odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy przed organami samorządu zawodowego. Organem właściwym do wystosowania wniosku o pociągnięcie do takiej odpowiedzialności po stwierdzeniu uchybienia obowiązkowi zabezpieczenia terenu budowy jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania.

 
Opracowali:
Paulina Bogacka
Paweł Wilkosz
 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).