Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Wyniki niezapowiedzianych kontroli poznańskich placów budowy

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z trwającym okresem zimowym

Kontrole legalności reklam w Poznaniu

Wyniki kontroli obiektów wielkopowierzchniowych przeprowadzonych przez poznański nadzór budowlany w 2022 roku

Rok 2018 kolejnym w Poznaniu rokiem walki z reklamowymi samowolami

W 2018 roku inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, podobnie jak w latach poprzednich, kontrolowali legalność reklamowych nośników.
Sprawdzono 104 nośniki reklamowe, wśród których 103 były nośnikami wolnostojącymi, trwale związanymi z gruntem. Tylko 4 ze skontrolowanych, wolnostojących nośników były legalne.

W ubiegłym roku, w kategorii obiektów lub urządzeń reklamowych, kontrolom podlegały przede wszystkim nośniki wolnostojące, w większości tablice świetlne lub podświetlane umieszczone na żelbetowych słupach. Tego typu nośniki są budowlami i dlatego przed ich wykonaniem inwestor powinien uzyskać pozwolenie na budowę.

W 2018 roku sprawdzono również legalność jednego ekranu LED umieszczonego na elewacji budynku. Okazało się, że inwestor nie dokonał w tym przypadku, wymaganego przepisami Prawa budowlanego zgłoszenia do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. W wyniku interwencji inspektorów poznańskiego nadzoru budowlanego samowolę tę natychmiast usunięto.

Łącznie w 2018 roku działania inspektorów doprowadziły do rozbiórki 17 wolnostojących, nielegalnych nośników reklamowych. We wszystkich pozostałych sprawach prowadzone są postępowania administracyjne, których celem jest ewentualna legalizacja nośników. Aby tę legalizację pomyślnie dla inwestora przeprowadzić musi on spełnić szereg warunków. Przede wszystkim lokalizacja wolnostojącego nośnika nie może naruszać miejscowych przepisów planistycznych, po drugie inwestor musi przedstawić ocenę techniczną takiej budowli, z której będzie wynikało, że nie stanowi ona zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi. Ponadto inwestor musi posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Nie spełnienie choćby jednego z tych warunków skutkuje nakazem rozbiórki takiego nośnika.

Rok 2018 był kolejnym rokiem kontroli legalności reklamowych nośników w Poznaniu. Już od ponad dekady, każdego roku, przeprowadzamy kontrole tego typu obiektów i co roku staramy się sprawdzić legalność co najmniej 100 reklam. W naszej ocenie tylko systematyczna i konsekwentna walka z reklamową samowolą może przynieść efekty. Efekty nie tylko w postaci egzekwowania obowiązującego stanu prawnego, ale także w postaci zaprowadzenia ładu przestrzennego w Stolicy Wielkopolski.

Paweł Łukaszewski
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Poznań, styczeń 2019 roku

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).