Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Bardzo dobry rok na poznańskich placach budowy, perspektywy jeszcze lepsze

Drugi rok pandemii nie zachwiał budowlanym rynkiem w Poznaniu. W 2021 roku w odniesieniu do prawie wszystkich kategorii obiektów budowlanych odnotowaliśmy wzrosty zakończonych inwestycji. Jeszcze bardziej pozytywnym i optymistycznym jest fakt, że liczba rozpoczętych w 2021 roku inwestycji była zdecydowanie wyższa, niż w latach ubiegłych.

Jak zwykle, w pierwszych dniach nowego roku, przystąpiliśmy do podsumowania ruchu budowlanego w poprzednim roku. Nadmienię, że nasze analizy dotyczą tych kategorii obiektów budowlanych, które wymagają uzyskania zgody na ich powstanie i obejmują zarówno liczbę obiektów oddanych do użytkowania, jak i liczbę rozpoczętych inwestycji.

Jakie zatem wnioski wynikają z dogłębnej analizy ruchu budowlanego w Poznaniu, z jakim mieliśmy do czynienia w 2021 roku? Wnioski te prezentuję w liczbach, z podziałem na kategorie poszczególnych obiektów budowlanych:

I. Obiekty oddane do użytkowania w 2021 roku

1. Budynki mieszkalne jednorodzinne

Zakończono budowę 487 takich obiektów, i jest to wzrost o 6% w stosunku do 2020 roku, w którym zrealizowano 461 tego rodzaju obiektów. Na przestrzeni ostatnich 6 (analizowanych) lat nie oddano do użytkowania w Poznaniu tak dużej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych!

2. Budynki mieszkalne wielorodzinne

Zakończono budowę 72 takich obiektów, i jest to spadek o 14% w stosunku do rekordowego, na przestrzeni ostatnich 6 lat, 2020 roku, w którym zrealizowano 84 tego rodzaju obiekty. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że mniejsza liczba zrealizowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przekłada się również na mniejszą liczbę oddanych do użytkowania lokali mieszkalnych. W 2021 roku w 72 budynkach powstało ich 5798, natomiast w rekordowym 2020 roku – w 84 budynkach powstało 6608 lokali mieszkalnych.

3. Infrastruktura drogowa

Zakończono budowę 68 inwestycji drogowych, i jest to wzrost o 48% w stosunku do 2020 roku, w którym zrealizowano 46 tego rodzaju obiektów. Na przestrzeni ostatnich 4 (analizowanych) lat nie oddano w Poznaniu do użytku tak dużej liczby inwestycji drogowych!

4. Budowle i inne mniejsze obiekty, np. obiekty małej architektury

Zakończono budowę 65 tego rodzaju obiektów, i jest to wzrost o 117% w stosunku do 2020 roku, w którym zrealizowano 30 takich obiektów. Na przestrzeni ostatnich 6-u (analizowanych) lat nie oddano w Poznaniu do użytkowania tak dużej liczby budowli i mniejszych obiektów!

5. Sieci uzbrojenia terenu

Zakończono budowę 288 tego rodzaju inwestycji i jest to wzrost o 6% w stosunku do 2020 roku, w którym zrealizowano 271 takich inwestycji. Na przestrzeni ostatnich 6 (analizowanych) lat nie zrealizowano tak dużej liczby tego rodzaju inwestycji! Największy wzrost dotyczy sieci: ciepłowniczych, kanalizacyjnych i gazowych, których wykonano 207.

6. Obiekty niemieszkalne

Zakończono budowę 274 tego rodzaju obiektów, i jest to spadek o 33% w stosunku do 2020 roku, w którym zrealizowano 445 takich obiektów. W tej kategorii mieszczą się te obiekty, które nie są zakwalifikowane do wymienionych wcześniej 5 rodzajów obiektów. W tej licznej grupie obiektów znajdują się jednak budynki, których zrealizowano więcej niż w 2020 roku. Dotyczy to budynków: użyteczności publicznej, przemysłowych, magazynowych i garażowych.


II. OBIEKTY, KTÓRYCH REALIZACJĘ ROZPOCZĘTO W 2021 ROKU

We wszystkich kategoriach obiektów budowlanych w 2021 roku odnotowaliśmy wzrost liczby rozpoczętych inwestycji budowlanych. W niektórych kategoriach obiektów wzrost ten jest bardzo wysoki.

Oto jak w liczbach wyglądały rozpoczęcia budowy w poszczególnych kategoriach obiektów:

1. Budynki mieszkalne jednorodzinne

Rozpoczęto budowę 458 tego rodzaju obiektów, i jest to wzrost o 20% w stosunku do 2020 roku, w którym rozpoczęto budowę 381 tego rodzaju obiektów. Na przestrzeni ostatnich 5 (analizowanych) lat nie rozpoczęto w Poznaniu budowy tak dużej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych!

2. Budynki mieszkalne wielorodzinne

Rozpoczęto budowę 85 tego rodzaju obiektów, i jest to wzrost o 93% w stosunku do 2020 roku, w którym rozpoczęto budowę 44 tego rodzaju obiektów.

3. Budynki niemieszkalne

Rozpoczęto budowę 78 tego rodzaju obiektów, i jest to wzrost o 13% w stosunku do 2020 roku, w którym rozpoczęto budowę 69 tego rodzaju obiektów.

4. Sieci uzbrojenia terenu

Rozpoczęto budowę 250 tego rodzaju obiektów, i jest to wzrost o 5% w stosunku do 2020 roku, w którym rozpoczęto budowę 238 tego rodzaju obiektów.

5. Infrastruktura drogowa

Rozpoczęto budowę 57 tego rodzaju obiektów, i jest to wzrost o 19% w stosunku do 2020 roku, w którym rozpoczęto budowę 48 tego rodzaju obiektów. Na przestrzeni ostatnich 4 (analizowanych) lat nie rozpoczęto realizacji tak dużej liczby obiektów infrastruktury drogowej!

6. Budowle i inne mniejsze obiekty

Rozpoczęto budowę 160 tego rodzaju obiektów, i jest to wzrost o 60% w stosunku do 2020 roku, w którym rozpoczęto budowę dokładnie 100 tego rodzaju obiektów.

III. WNIOSKI

Rok 2021 był kolejnym, bardzo dobrym dla branży budowlanej czasem, i to zarówno pod względem liczby zrealizowanych, jak i rozpoczętych w Poznaniu inwestycji. Jeśli chodzi o inwestycje zakończone, to największy wzrost odnotowaliśmy w infrastrukturze drogowej. Nastąpił tu prawie 50%, w stosunku do 2020 roku, wzrost zrealizowanych inwestycji. Podobne wzrosty odnotowaliśmy w zakresie sieci ciepłowniczych, kanalizacyjnych i gazowych, a także w zakresie budynków przemysłowych i magazynowych. W 2021 roku oddano w Poznaniu do użytkowania rekordową, na przestrzeni ostatnich 6 lat, liczbę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Powstało ich 487 i jest to kilkuprocentowy wzrost nawet w odniesieniu do bardzo dobrych pod tym względem lat 2019-2020.

W zakresie liczby zrealizowanych inwestycji, w porównaniu do lat ubiegłych, były także spadki. W 2021 roku powstało na przykład o 12 budynków mieszkalnych wielorodzinnych mniej, niż w roku 2020. Jednak liczba rozpoczętych w 2021 roku inwestycji w zakresie budynków mieszkalnych wielorodzinnych jest znacznie wyższa od liczby zrealizowanych w 2021 roku tego samego rodzaju obiektów. W 2021 roku zrealizowano bowiem 72 budynki mieszkalne wielorodzinne, ale rozpoczęto budowę kolejnych 85 obiektów tej kategorii .

I na koniec, bardzo optymistyczna prognoza na 2022 rok. Otóż w 2021 roku po raz pierwszy, odkąd analizuję ruch budowlany w Poznaniu – we wszystkich kategoriach obiektów budowlanych – nastąpił wzrost rozpoczętych inwestycji. Największy wzrost dotyczy przystąpienia do realizacji nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych i wynosi 93%. W 2021 roku rozpoczęto budowę 85 tego rodzaju obiektów, natomiast w 2020 roku rozpoczęto budowę „tylko” 44 takich obiektów. Z punktu widzenia możliwości dalszego, dynamicznego rozwoju budownictwa w Poznaniu duży optymizm budzą wyniki zarówno zrealizowanych, jak i rozpoczętych inwestycji infrastrukturalnych, dotyczy to zarówno sieci uzbrojenia terenu, jak i obiektów drogowych.

Integralną częścią niniejszego opracowania są tabele i wykresy obrazujące wyniki ruchu budowlanego w Poznaniu w 2021 roku, opracowane przez panią Agnieszkę Wałęsa.

 

Paweł Łukaszewski
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania
Poznań, 10 stycznia 2022 roku


Tabele i wykresy obrazujące wyniki ruchu budowlanego w Poznaniu w 2021 r.

Do pobrania w pliku w formacie PDF: 2021ruchbudowlany.pdf 332.28 KB

 

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).