Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Podsumowanie inwestycji budowlanych zrealizowanych w Poznaniu w pierwszym roku pandemii

Z analizy ruchu budowlanego w Poznaniu w roku 2020 wynika, że liczba zrealizowanych inwestycji mieszkaniowych i infrastrukturalnych, w stosunku do lat ubiegłych, zdecydowanie wzrosła bądź utrzymała się na bardzo wysokim poziomie. Duże spadki odnotowaliśmy natomiast w zakresie realizacji obiektów niemieszkalnych, w tym budynków użyteczności publicznej.

W szczególności, w 2020 roku wzrosła liczba oddanych do użytkowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych i sieci uzbrojenia terenu (w obu tych kategoriach nastąpił rekordowy, na przestrzeni ostatnich pięciu lat, wzrost), a także budowli drogowych. Tylko niewielki spadek, w stosunku do roku poprzedniego, nastąpił w liczbie oddanych do użytkowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Na przeciwnym biegunie, pod względem liczby zrealizowanych w ubiegłym roku inwestycji, znajduje się budownictwo niemieszkalne. Tu odnotowaliśmy spadki. Największy dotyczy budynków użyteczności publicznej.

Jak zatem nasz poznański budowlany rynek wyglądał w liczbach rzeczywistych?

 

I. Wzrost liczby zrealizowanych inwestycji

- w zakresie budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz obiektów infrastrukturalnych –

W 2020 roku oddano do użytkowania:

 • 46 inwestycji drogowych, i jest to wzrost o 12% w stosunku do 2019 roku, w którym zrealizowano 41 tego rodzaju inwestycji,
 • 84 budynki mieszkalne wielorodzinne, i jest to wzrost o 8% w stosunku do 2019 roku, w którym zrealizowano 78 tego rodzaju budynków. Na szczególną uwagę zasługuje liczba oddanych do użytkowania lokali mieszkalnych w tych 84 budynkach, która wyniosła 6600 i stanowi 53 % wzrost w stosunku do 2019 roku, w którym w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych do użytkowania oddano 4300 lokali mieszkalnych,
 • 271 sieci uzbrojenia terenu (gazowych, kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych i wodociągowych) i jest to wzrost o 7% w stosunku do 2019 roku, w którym zrealizowano 253 tego rodzaju budowle.

Ponadto utrzymała się hossa w budownictwie jednorodzinnym, albowiem w 2020 roku oddano do użytkowania:

 • 461 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, i jest to niewielki, bo 2% spadek w stosunku do 2019 roku, w którym powstało 470 tego rodzaju budynków i była to wtedy rekordowo duża, na przestrzeni wielu ostatnich lat, liczba realizacji tego rodzaju obiektów.

II. Spadek liczby zrealizowanych inwestycji

- w zakresie budynków niemieszkalnych -

W 2020 roku oddano do użytkowania, ogółem:

 • 445 obiektów niemieszkalnych, i jest to 21 % spadek w stosunku do 2019 roku, w którym zrealizowano 501 tego rodzaju obiektów. Wśród 445 obiektów niemieszkalnych, które zrealizowano w 2020 roku, znalazło się między innymi:
 1. 27 obiektów użyteczności publicznej, i jest to 66 % spadek w stosunku do 2019 roku, w którym zrealizowano 80 tej kategorii obiektów, oraz
 2. 23 budynki garażowe, i jest to 12 % spadek w stosunku do 2019 roku, w którym zrealizowano 26 tego rodzaju obiektów,
 3. 23 budynki przemysłowe i magazynowe, i jest to poziom nieznacznie odbiegający od wyników z poprzednich lat.

III. Zmniejszenie liczby rozpoczętych inwestycji

- dotyczyło wszystkich, z wyjątkiem infrastruktury drogowej, rodzajów obiektów -

I tak, w 2020 roku rozpoczęto realizację:

 • 44 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, i jest to spadek znaczny, bo aż o 59% w stosunku do 2019 roku, w którym rozpoczęto budowę 107 tego rodzaju budynków,
 • 381 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, i jest to spadek o 5% w stosunku do 2019 roku, w którym rozpoczęto budowę 400 tego rodzaju budynków,
 • 69 budynków niemieszkalnych, i jest to spadek o 14% w stosunku do 2019 roku, w którym rozpoczęto budowę 80 tego rodzaju budynków,
 • 238 sieci uzbrojenia terenu, i jest to spadek o 13% w stosunku do 2019 roku, w którym rozpoczęto budowę 275 tego rodzaju obiektów,
 • 48 inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, i jest to jedyny 14-o % wzrost w stosunku do 2019 roku, w którym rozpoczęto roboty budowlane przy 42 tego rodzaju obiektach.

Wnioski

W 2020 roku, w stosunku do kilku poprzednich lat, wzrosła w Poznaniu liczba zakończonych inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego oraz sieci uzbrojenia terenu. W porównaniu z rokiem 2019 wzrosła również liczba inwestycji drogowych. Na szczególną uwagę zasługuje rekordowy, na przestrzeni ostatnich lat, wzrost liczby oddanych do użytkowania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. W 2020 roku powstało ich 6600 i jest to wzrost o 2300 lokali mieszkalnych w stosunku do bardzo dobrego pod tym względem 2019 roku, kiedy powstało ich 4300. Na podobnym do 2019 roku poziomie kształtowała się liczba zrealizowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Do użytkowania oddano 461 takich obiektów. Znacznie natomiast spadła liczba oddanych do użytkowania obiektów niemieszkalnych, w szczególności budynków użyteczności publicznej.

Niestety zjawiskiem, które musi budzić niepokój jest znaczny, w stosunku do lat poprzednich, spadek liczby inwestycji rozpoczętych w 2020 roku. Dotyczy to wszystkich, oprócz infrastruktury drogowej, rodzajów obiektów budowlanych.

Ubiegłoroczne wyhamowanie nowych inwestycji może wpłynąć na zmniejszenie liczby obiektów i robót budowlanych oddanych do użytkowania w 2021 roku, szczególnie w zakresie budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. O tym, czy tak się stanie bądź w jakiej skali nastąpi zmniejszenie liczby zrealizowanych inwestycji przekonamy się za rok, mniej więcej o tym samym czasie, po dokonaniu podobnej analizy ruchu budowlanego w Poznaniu.

Uwaga!
Integralną częścią niniejszej informacji są tabele oraz wykresy, szczegółowo obrazujące poziom ruchu budowlanego w Poznaniu w 2020 roku
[ do pobrania w pliku PDF: sprawozdanie_02_20221.pdf 319KB ]

Paweł Łukaszewski
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Poznań, luty 2021 roku

 

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).