Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Rok 2018 – rekordowym nie tylko dla budownictwa wielorodzinnego w Poznaniu

W roku 2018 oddano w Poznaniu do użytkowania 79 budynków mieszkalnych wielorodzinnych. To na przestrzeni całej ostatniej dekady najlepszy wynik, w tej kategorii obiektów budowlanych. To o 27 (52%) budynków więcej, niż w roku 2017, i aż o 40 budynków mieszkalnych wielorodzinnych więcej, niż przed dwoma laty. W tych 79 budynkach powstało w ubiegłym roku około 3.5 tysiąca lokali mieszkalnych.

 

Wzrosła również liczba oddanych do użytkowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W 2018 roku „odebraliśmy” 375 obiektów tej kategorii. To o 28 (8.1%) budynków więcej, niż w roku 2017.

Budownictwo, to nie tylko „mieszkaniówka”. W 2018 roku „odebraliśmy” również 395 obiektów o charakterze niemieszkalnym. Dominowały obiekty infrastrukturalne, na przykład sieci uzbrojenia terenu: wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne (197 obiektów) oraz budowle drogowe (50). Łącznie, takich obiektów powstało w 2018 roku o 32 więcej, niż w roku 2017.

Ponadto, wśród obiektów niemieszkalnych powstało 69 budynków użyteczności publicznej. Były to głównie obiekty handlowe, usługowe, biurowe oraz szkolne. Takich obiektów powstało o 7 więcej, niż w roku 2017. Sporą grupę obiektów niemieszkalnych, stanowią także budynki garażowe i gospodarcze. Powstały 34 takie obiekty, o 6 obiektów więcej, niż w roku 2017.

Ogółem, w 2018 roku zrealizowano w Poznaniu 1055 obiektów i robót budowlanych, wymagających pozwolenia na użytkowanie bądź dokonania zawiadomienia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania. Porównując bardzo dobre wyniki, realizacji budowlanych inwestycji w roku 2017-ym, do wyników ubiegłorocznych, to wniosek jest jeden – rok 2018 okazał się jeszcze lepszym niż poprzedni.

Rodzi się zatem pytanie o prognozy dotyczące skali budowlanych inwestycji w bieżącym, 2019 roku. I tutaj niestety nie mam dobrych wiadomości, ponieważ w roku 2018 rozpoczęto budowę mniejszej liczby obiektów, niż w roku 2017. Na przykład w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym, w roku 2018-ym rozpoczęto budowę 58 tego typu budynków, czyli zdecydowanie mniej w stosunku do 107 budynków, których realizację rozpoczęto w roku 2017-ym. Nieznacznie spadła liczba rozpoczętych inwestycji w budownictwie jednorodzinnym – z 469 obiektów w 2017 roku do 448 w roku 2018-ym. Większy spadek zanotowaliśmy w kategorii obiektów niemieszkalnych. W 2018 roku rozpoczęto budowę 78 takich obiektów, a w roku 2017 rozpoczęto 91 tego rodzaju inwestycji. To prawie 15% spadek. Oczywiście termin rozpoczęcia budowy jest jedynie wskaźnikiem orientacyjnym, ale spadki dotyczące liczby rozpoczęć, we wszystkich kategoriach obiektów, mogą świadczyć, w najlepszym przypadku, o spowolnieniu budowlanych inwestycji.

 

Paweł Łukaszewski
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Poznania

Poznań, styczeń 2019

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).