Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Poznański rynek budowlany w 2016 roku

Wzrost w budownictwie jednorodzinnym i infrastrukturze, spadek w budownictwie wielorodzinnym.

Prezentowane przeze mnie informacje, dotyczące ruchu budowlanego w Poznaniu, opierają się zawsze na zrealizowanych, w określonym roku, inwestycjach, a więc obejmują obiekty bądź inne roboty budowlane „odebrane” przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania.

Większość danych statystycznych, dotyczących ruchu budowlanego na obszarze miasta, województwa czy też kraju opiera się na liczbie wydanych pozwoleń na budowę, co nie jest równoznaczne z liczbą zrealizowanych w określonym roku inwestycji. Dane prezentowane na podstawie działań kierowanego przeze mnie inspektoratu nadzoru budowlanego odzwierciedlają zatem rzeczywisty obraz efektów budowlanych w Poznaniu, w analizowanym roku.

Ogółem w 2016 roku zrealizowano w Poznaniu 1056 obiektów (budynków i budowli) oraz innych robót budowlanych. Inne roboty budowlane, to na przykład rozbudowa bądź przebudowa istniejących obiektów. Rok wcześniej, czyli w roku 2015, zrealizowano natomiast 996 obiektów i innych robót. Zatem w 2016 roku liczba inwestycji budowlanych w stosunku do roku 2015 wzrosła o 60 (6%)

W ramach 1056 ogółu obiektów i robót, w 2016 roku w Poznaniu, zrealizowano 545 nowych budynków. To o 45 (9%) budynków więcej niż w 2015 roku. Wzrost liczby oddanych do użytkowania budynków nie dotyczy jednak wszystkich rodzajów budynków. W roku 2016 odnotowaliśmy znaczny spadek liczby oddanych do użytkowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W roku 2016 powstało ich tylko 39. Dla porównania w roku 2015 wybudowano w Poznaniu 53 budynki wielorodzinne. Spadek jest zatem znaczny i wynosi 26%. Przekłada się to również na liczbę lokali mieszkalnych. W 2015 roku – w 53 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przekazano potencjalnym użytkownikom 2976 lokali mieszkalnych, natomiast w roku 2016 – w 39 budynkach przekazano potencjalnym użytkownikom 2265 lokali mieszkalnych. Zatem w 2016 roku w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych powstało o 711 lokali mieszkalnych mniej niż w roku 2015. To spadek o 24%.

Diametralnie inaczej wygląda sytuacja w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym. Tutaj, po kiepskim roku 2015, nastąpił znaczny wzrost zrealizowanych inwestycji. W 2016 roku oddano do użytkowania 377 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zarówno wolno stojących, jak i budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej i grupowej. To o 65 budynków więcej, niż w roku 2015. W stosunku rocznym nastąpił zatem 21% wzrost liczby oddanych do użytkowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W 2016 roku powstało 129 nowych budynków, o funkcjach innych niż mieszkalna. W tej grupie znajdują się głównie budynki: handlowo-usługowe, biurowe, przemysłowe, magazynowe oraz garażowe. Liczba oddanych do użytkowania tego typu obiektów utrzymała się na poziomie 2015 roku.
Oprócz wymienionych obiektów kubaturowych, w 2016 roku zrealizowano 47 obiektów bądź innych robót budowlanych związanych z infrastrukturą drogową. Dotyczy to zarówno powstania nowych odcinków dróg, jak i rozbudowy oraz przebudowy dróg istniejących. W roku 2015 zrealizowano 34 tego typu inwestycje. W 2016 roku nastąpił więc prawie 40% wzrost inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej w stosunku do roku 2015.

Największy bo prawie 100% wzrost nastąpił w zakresie budowy bądź przebudowy sieci uzbrojenia technicznego (telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych). W 2016 roku zrealizowano w Poznaniu 206 tego rodzaju inwestycji. Dla porównania, w roku 2015 było ich 109.

Do największych inwestycji, które zrealizowano w 2016 roku należy zaliczyć: przebudowę węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera, budowę Spalarni Odpadów Komunalnych przy ulicy Gdyńskiej, budowę Centrum Handlowego Posnania przy ulicy Pleszewskiej oraz budowę Przepompowni Ścieków Garbary z komorą przelewową i przepompownią powodziową przy ulicy Garbary.

Szczegółowe dane dotyczące ruchu budowlanego w Poznaniu w roku 2016 i w latach wcześniejszych zawarte są w 3 tabelach stanowiących załącznik do niniejszego opracowania.

 

Paweł Łukaszewski
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Poznania

Poznań, 12 stycznia 2017 roku

 

Załącznik: statystyka-budowlana-2016.pdf 385KB

 

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).