Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Aktualna sytuacja na rynku budowlanym w Poznaniu - lipiec 2008

W 2007 roku w stolicy Wielkopolski oddano do użytkowania 1040 obiektów budowlanych. Na liczbę tę składały się zarówno nowe, jak i rozbudowane, przebudowane bądź zmodernizowane budynki (mieszkalne, handlowe, usługowe, przemysłowe), a także najliczniej występujące budowle (głównie sieci uzbrojenia terenu) i najmniej liczne niewielkie obiekty małej architektury.

Dynamika wzrostu inwestycji budowlanych realizowanych w Poznaniu w roku 2007 w stosunku do roku 2006 wyniosła średnio (we wszystkich kategoriach obiektów) 14.8%.

Największy wzrost dotyczył robót budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną (sieci uzbrojenia terenu, stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji paliw, stacji transformatorowych, budowy lub przebudowy ulic, parkingów, itp.).

Obecnie (stan na dzień 8 lipca 2008 roku) łączna liczba realizowanych w Poznaniu inwestycji, dotyczących wznoszenia nowych bądź rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub modernizacji istniejących budynków (mieszkalnych, handlowych, usługowych, przemysłowych, itp.) wynosi – 3.700.

Aktualnie prowadzone są roboty budowlane w 744 budynkach, których realizację rozpoczęto w roku 2008. W 1319 budynkach trwają prace rozpoczęte w 2007 roku, natomiast w 836 budynkach prowadzone są jeszcze roboty rozpoczęte w roku 2006.

Cykle budowlane bywają jednak znacznie dłuższe, albowiem trwają jeszcze w Poznaniu roboty budowlane przy budynkach, których realizację rozpoczęto w latach 2003-2005, a do dzisiaj nie zgłoszono nadzorowi budowlanemu faktu zakończenia budowy bądź nie wystąpiono do nas o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Takich obiektów jest w Poznaniu około 800.

Warto zwrócić jeszcze uwagę na fakt, iż obecnie wznoszonych jest w Poznaniu 1050 nowych budynków o różnym przeznaczeniu, z tym, że budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych jest zdecydowanie najwięcej, bo około 900.

Powyższe dane nie obejmują realizowanych obecnie w Poznaniu budowli (na przykład: dróg, sieci uzbrojenia terenu, mostów, wiaduktów, wolno stojących urządzeń reklamowych i masztów antenowych, obiektów hydrotechnicznych) oraz obiektów małej architektury (na przykład: obiektów kultu religijnego, obiektów architektury ogrodowej, obiektów użytkowych służących rekreacji i utrzymaniu porządku).

 

Paweł Łukaszewski

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Poznania


Poznań, lipiec 2008

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).