Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Aktualna sytuacja na rynku budowlanym - I. półr. 2006, 2007, 2008 r.

Dynamiczny wzrost inwestycji budowlanych w Poznaniu

Analiza porównawcza ruchu budowlanego, przeprowadzona na podstawie wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania pozwoleń na użytkowanie bądź zaświadczeń o nie wniesieniu sprzeciwu do użytkowania obiektów budowlanych dowodzi, że od 2006 roku następuje systematyczny i dynamiczny wzrost liczby inwestycji budowlanych zrealizowanych w stolicy Wielkopolski. Wzrost ten dotyczy zarówno budowy nowych obiektów budowlanych, jak również rozbudowy, zmiany przeznaczenia, remontów, czy też unowocześniania istniejących obiektów.

Niedawno informowałem, że w trakcie realizacji jest obecnie w Poznaniu około 3700 przedsięwzięć budowlanych - nie uwzględniając budowli i obiektów małej architektury.

Liczba ta obejmuje natomiast budowę 1050 nowych budynków mieszkalnych, przemysłowych, garażowych, gospodarczych i użyteczności publicznej.

Dane, które zawarto w tabeli dołączonej do niniejszej informacji w pełni potwierdzają, trwający już od 3 lat, systematyczny wzrost budowlanych inwestycji realizowanych w stolicy Wielkopolski.

W pierwszym półroczu 2008 roku liczba oddanych do użytkowania obiektów budowlanych oraz innych zakończonych robót wyniosła 906 i była wyższa o 104 inwestycje budowlane zrealizowane w pierwszym półroczu 2007 roku. Jest to wzrost o 11.5%.

Nadmienię, że w ciągu całego 2007 roku ogółem zrealizowano w Poznaniu 1040 budowlanych inwestycji.

Jeśli druga połowa bieżącego roku okaże się tak dobra jak pierwsza, to rok 2008 będzie rekordowym pod względem liczby oddanych do użytkowania obiektów i innych zakończonych robót budowlanych.

Liczba obiektów budowlanych oddanych do użytkowania w pierwszym półroczu 2006, 2007 i 2008 roku zawarta jest w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

 

Paweł Łukaszewski

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Poznania

 

LP.

FORMA ODDANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO DO UŻYTKOWANIA

I PÓŁROCZE

2006

I PÓŁROCZE 2007

I PÓŁROCZE 2008

1.

Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie (w tym decyzje o odmowie pozwolenia na użytkowanie, najczęściej ze względu na istotne odstępstwa od projektów budowlanych zatwierdzonych w pozwoleniach na budowę przez Prezydenta Poznania) – wydawane przede wszystkim w odniesieniu do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i przemysłowych.

 

 

 

141

 

 

 

158

 

 

 

177

2.

Zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do użytkowania (w tym decyzje o sprzeciwie wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy, najczęściej ze względu na braki dokumentacji powykonawczej bądź istotne odstępstwa od projektów budowlanych zatwierdzonych w pozwoleniach na budowę przez Prezydenta Poznania) – wydawane przede wszystkim w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz mniejszych obiektów i innych robót budowlanych.

 

 

 

625

 

 

 

644

 

 

 

729

 

 

Razem

 

766

 

802

 

906

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).