Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Rekordowy poziom inwestycji budowlanych w Poznaniu

Dynamika inwestycyjna, którą odnotowaliśmy w Poznaniu w pierwszej połowie 2008 roku okazała się trwałą tendencją także w drugim półroczu.

Kryzys gospodarczy nie zahamował wzrostu liczby budowlanych inwestycji realizowanych w stolicy Wielkopolski, ponieważ po raz kolejny, na przestrzeni ostatnich kilku lat, w roku 2008 wybudowano znacznie więcej obiektów i wykonano więcej innych robót budowlanych, niż w roku poprzednim.

Analiza porównawcza ruchu budowlanego, przeprowadzona na podstawie wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania pozwoleń na użytkowanie lub zaświadczeń o nie wniesieniu sprzeciwu do użytkowania obiektów budowlanych dowodzi, że od 2006 roku następuje systematyczny wzrost liczby inwestycji budowlanych zrealizowanych w Poznaniu.

Dane, które zawarte są w tabeli dołączonej do niniejszej informacji w pełni potwierdzają, trwający już od 3 lat, dynamiczny wzrost inwestycji budowlanych.

W 2008 roku liczba oddanych do użytkowania obiektów budowlanych oraz innych zakończonych robót wyniosła 1373 i była wyższa o 251 inwestycji w stosunku do zrealizowanych w 2007 roku (było ich wtedy 1122). To wzrost o 22,4 %. Liczba nowych obiektów lub rozbudowanych części istniejących budynków w 2008 roku wyniosła 1116.

Największą liczbę zrealizowanych inwestycji stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne, których w 2008 roku wybudowano 656 i stanowi to 59% nowo powstałych obiektów. Druga, pod względem liczby zrealizowanych inwestycji, kategoria obiektów, to sieci uzbrojenia terenu. Wykonano 136 takich inwestycji i stanowi to 12% nowo powstałych obiektów. Trzecia, pod względem liczebności, grupa zrealizowanych obiektów, to budynki mieszkalne wielorodzinne. W 2008 roku powstały 92 takie obiekty i stanowi to 8% nowo powstałych obiektów. Ponadto, w ubiegłym roku wybudowano lub rozbudowano 77 obiektów użyteczności publicznej, 76 obiektów gospodarczych i 30 budynków przemysłowych i magazynowych.

W ocenie analityków procesów gospodarczych, rok 2009 będzie charakteryzował się znacznym spowolnieniem procesów inwestycyjnych. Wyniki, które podsumujemy po pierwszej połowie bieżącego roku, potwierdzą bądź zaprzeczą tej prognozie.

 

Paweł Łukaszewski

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
dla Miasta Poznania

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).