Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Sytuacja na rynku budowlanym w Poznaniu (I kw. 2009 r.)

Z aktualnej analizy ruchu budowlanego w Poznaniu wynika, że w pierwszym kwartale 2009 roku - w porównaniu do pierwszego kwartału 2008 roku - nastąpiło znaczne zmniejszenie zarówno liczby obiektów budowlanych oddanych do użytkowania, jak i liczby rozpoczętych inwestycji.

W pierwszym kwartale 2009 roku przystąpiono do budowy 63 obiektów (w tym: 32 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 23 budynków handlowo-usługowych, biurowych, przemysłowych i magazynowych). To 43% spadek w stosunku do 110 budynków, których realizację rozpoczęto w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Największy spadek (49%) dotyczy realizacji nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Podobny regres dotyczy liczby obiektów oddanych do użytkowania. W pierwszym kwartale 2009 roku oddano do użytkowania 98 obiektów (w tym: 52 budynki mieszkalne jednorodzinne, 21 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 25 budynków handlowo-usługowych, biurowych, przemysłowych i magazynowych). To 50% spadek w stosunku do 197 budynków oddanych do użytkowania w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Największy spadek (61%) dotyczy liczby oddanych do użytkowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Natomiast stosunkowo niewielkie (12%) zmniejszenie odnotowaliśmy w liczbie oddanych do użytkowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych.  W pierwszym kwartale bieżącego roku oddano do użytkowania 21 takich obiektów a w pierwszym kwartale roku ubiegłego 24.

Bezpośredni wpływ na spowolnienie dotychczasowej dynamiki ruchu budowlanego w Poznaniu, w pierwszym kwartale bieżącego roku, ma ogólna sytuacja finansowa i gospodarcza w Polsce i na świecie, a potwierdzeniem trwałości lub zaprzeczeniem obecnej tendencji będą wyniki ruchu budowlanego po pierwszym i drugim półroczu 2009 roku.

Warto również zaznaczyć, że wpływ na liczbę obiektów oddanych do użytkowania mają nowe przepisy ustawy Prawo budowlane, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku. Dotyczą one obowiązku dołączania przez inwestorów - do wniosków o wydanie pozwolenia na użytkowanie bądź zaświadczenia o zakończeniu budowy - świadectw charakterystyki energetycznej budynków. W pierwszym kwartale 2009 roku, na 98 wniosków o wydanie pozwolenia na użytkowanie bądź zaświadczenia o zakończeniu budowy - w 12 przypadkach nie dostarczono kopii świadectwa charakterystyki energetycznej. Zaistniała zatem konieczność wzywania inwestorów do uzupełniania wniosków. Pomimo tego - w stosunku do 7 obiektów - inwestorzy takich świadectw nie dostarczyli, co, na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego, musiało skutkować odmową wydania pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia o zakończeniu budowy.

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest nieznajomość przepisów Prawa budowlanego przez niektórych inwestorów i zbyt mała liczba osób posiadających uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

 

Paweł Łukaszewski

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
dla Miasta Poznania

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).