Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Wyniki inwestycji budowlanych w Poznaniu w latach 2006 - 2009

Lata 2006÷2008 to okres systematycznego wzrostu zarówno liczby rozpoczynanych, jak i finalizowanych inwestycji budowlanych w Poznaniu.

Rok 2008 był rekordowy pod tym względem. Odnotowaliśmy wówczas ponad 20-o procentowy, w stosunku do roku poprzedniego, wzrost liczby obiektów oddanych do użytkowania oraz liczby zakończonych, mniejszych inwestycji. W roku 2008 zrealizowano w Poznaniu 423 obiekty wielkokubaturowe oraz 950 mniejszych obiektów i innych mniej skomplikowanych robót budowlanych. Łącznie w 2008 roku zrealizowano 1373 budowlane inwestycje.

Pierwsze symptomy, wywołanego ogólnoświatowym kryzysem finansowym, wyhamowywania inwestycji budowlanych zaobserwowaliśmy w Poznaniu w pierwszym kwartale 2009 roku. Liczba obiektów oddanych do użytkowania była wtedy o 50% mniejsza od liczby obiektów oddanych do użytkowania w pierwszym kwartale 2008 roku. Największy - 61% - spadek odnotowaliśmy wówczas w liczbie oddanych do użytkowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a najmniejszy - 12% - w kategorii budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Taka tendencja, choć na zdecydowanie mniejszą skalę, utrzymała się przez cały 2009 rok.

W 2009 roku liczba obiektów oraz innych robót budowlanych zrealizowanych w Poznaniu wyniosła 1156. Zatem, w stosunku do 1373 obiektów i robót zrealizowanych w 2008 roku, zmalała o 15.8%. Największy - 32% - spadek dotyczył budynków o funkcji handlowo-usługowej, biurowej, przemysłowej i magazynowej. W 2009 roku oddano do użytkowania 121 takich obiektów, a w roku poprzednim 178.

Prawie o 25% spadła liczba oddanych do użytkowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W 2009 roku wybudowano 441 takich obiektów, a w roku 2008 - 587. Najmniejszy - 8.5% - spadek odnotowaliśmy w kategorii budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W 2009 roku powstało ich 97, a rok wcześniej 106.

W 2009 roku, w stosunku do roku poprzedniego, zmniejszyła się również liczba rozpoczynanych inwestycji. W ubiegłym roku przystąpiono do realizacji 403 nowych obiektów, a rok wcześniej do 482. To zatem 16% spadek.

Analizując ubiegłoroczną dynamikę ruchu budowlanego w Poznaniu należy stwierdzić, że pomimo dobrego budowlanego finiszu, odnotowanego w drugiej połowie 2009 roku, nie udało się już zniwelować znacznego spowolnienia na placach budowy, które wystąpiło w pierwszych miesiącach 2009 roku. Generalnie poziom budowlanych inwestycji, realizowanych w Poznaniu w 2009 roku, był niższy, niż w rekordowym pod tym względem roku 2008, ale wyższy niż ten z 2007 roku.

Paweł Łukaszewski

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Tabele

 

Tabela 1.

Liczba obiektów budowlanych, których budowę rozpoczęto

 

 

 

OKRES

 

 

 

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE

BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE

BUDYNKI NIEMIESZKALNE

(budynki handlowo-usługowe, biurowe, przemysłowe, magazynowe, garaże)

 

2008 rok

 

313

34

(3096 lokali mieszkalnych)

135

 

2009 rok

 

288

23

(2142 lokale mieszkalne)

92

 

Tabela 2.

Liczba obiektów budowlanych oddanych do użytkowania

 

 

OKRES

 

 

 

 

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE

BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE

BUDYNKI NIEMIESZKALNE

(budynki handlowo-usługowe, biurowe, przemysłowe, magazynowe, garaże)

 

2008 rok

 

587

106

178

 

2009 rok

 

 

441

 

 

97

 

 

121

 

 

 

 

2008 rok

2009 rok

 

Liczba złożonych wniosków o wydanie pozwolenia na użytkowanie:

 

-ogółem

 

442

335

 

-do których wymaganym załącznikiem była kopia świadectwa charakterystyki energetycznej

 

-

198

 

Liczba zawiadomień o zakończeniu budowy:

 

-ogółem

 

1829

1714

 

-do których wymaganym załącznikiem była kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

 

-

453

 

Liczba wezwań o uzupełnienie brakującej dokumentacji w postaci kopii świadectwa charakterystyki energetycznej

 

-

22

 

Liczba decyzji zgłaszających sprzeciw wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy ze względu na brak kopii świadectwa charakterystyki energetycznej

 

-

10

 

Opracowała: Ewelina Skowronek-Sadowska
 

 

 

Tabela 3.

Liczba obiektów oraz innych robót budowlanych zrealizowanych
w Poznaniu w latach 2006, 2007, 2008, 2009.

 

LP

FORMA ODDANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO DO UŻYTKOWANIA LUB ZAKOŃCZENIA ROBÓT

2006

2007

2008

2009

2009/

2008

 

1.

W formie decyzji pozwolenia na użytkowanie (w tym decyzji o odmowie pozwolenia na użytkowanie), wydanych przede wszystkim w odniesieniu do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, handlowych, usługowych i przemysłowych.

 

325

360

423

325

- 23 %

2.

W formie zaświadczeń o nie wniesieniu sprzeciwu (w tym decyzji o sprzeciwie wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy), wydanych przede wszystkim w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz mniejszych obiektów (gospodarczych lub garaży) i innych mniej skomplikowanych robót budowlanych.

 

589

793

950

831

- 12,5 %

 

 

RAZEM

914

1122

1373

1156

-15,8 %

 

 

Poznań, styczeń 2010 roku 

 

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).