Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Znaczne ożywienie na poznańskich placach budowy

Lata 2005-2008 to okres systematycznego wzrostu inwestycji budowlanych w Poznaniu. Rok 2008 był pod tym względem rekordowy - zarówno ze względu na liczbę rozpoczynanych, jak i finalizowanych inwestycji.

Niestety, w 2009 roku skutki ogólnoświatowego kryzysu finansowego wyraźnie odczuliśmy także na poznańskich placach budowy. Liczba nowych obiektów oraz innych robót budowlanych zrealizowanych w stolicy Wielkopolski zmalała wtedy o prawie 16% w stosunku do 2008 roku. Fatalne, pod względem liczby zrealizowanych inwestycji, było przede wszystkim pierwsze półrocze 2009 roku.

Warto zatem przyjrzeć się wynikom pierwszego półrocza bieżącego roku, aby przekonać się, że ruch budowlany w Poznaniu znowu dynamicznie przyśpieszył.

W pierwszym półroczu 2010 roku inwestorzy rozpoczęli budowę 235 obiektów i jest to o 26% więcej, niż w pierwszym półroczu 2009 roku. Największy wzrost dotyczy realizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których powstaje 1470 lokali mieszkalnych i stanowi to prawie 100% wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost rozpoczętych inwestycji odnotowaliśmy również w kategorii budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W pierwszym półroczu tego roku rozpoczęto budowę 158 takich obiektów i jest to o 30% więcej, niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Najważniejsza, z punktu widzenia statystycznego wzrostu poziomu zurbanizowania Miasta Poznania, jest liczba obiektów budowlanych oddanych do użytkowania. W pierwszym półroczu 2010 roku oddano do użytkowania 345 nowych obiektów budowlanych i jest to 30% wzrost w stosunku do pierwszego półrocza 2009 roku. Na tę liczbę składa się:

- 251 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
- 35 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 
- 59 budynków handlowo-usługowych, biurowych, przemysłowych, magazynowych, gospodarczych i garaży.

Największy, bo 56%, wzrost dotyczy liczby oddanych do użytkowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Do użytkowania zostało oddanych również więcej lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. W pierwszym półroczu 2010 roku powstało ich 1707, czyli o 56 lokali mieszkalnych więcej, niż w pierwszym półroczu 2009 roku.

W kategorii budynków niemieszkalnych (handlowo-usługowych, biurowych, przemysłowych, magazynowych i garażowych) odnotowaliśmy zakończenie budowy dokładnie takiej samej, jak w pierwszym półroczu ubiegłego roku, liczby tych obiektów.

Zważywszy, że w drugich półroczach odbieramy zdecydowanie większą liczbę obiektów budowlanych, niż w pierwszych sześciu miesiącach każdego roku, należy się spodziewać, że rok 2010 będzie równie dobry, pod względem liczby budowlanych inwestycji, jak rekordowy pod tym względem rok 2008.


Paweł Łukaszewski 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
dla Miasta Poznania


Poznań, lipiec 2010 r.

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).