Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Budownictwo mieszkaniowe - wzrost liczby nowych budynków jednorodzinnych, spadek wielorodzinnych

Rok 2010, to kolejny rok, w którym odnotowaliśmy w Poznaniu dynamiczny wzrost inwestycji w zakresie budownictwa jednorodzinnego.

W 2010 roku zakończono budowę 501 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. To o 14% więcej niż w 2009 roku, wówczas zrealizowano bowiem 441 tego typu budynków. Od 2006 roku na poznańskim rynku budowlanym mamy do czynienia z dominacją realizacji inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, przy czym rok 2008 był pod tym względem rekordowy.

Zmalała natomiast liczba inwestycji w budownictwie wielorodzinnym. W 2010 roku dokonaliśmy odbioru 66 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, i jest to 32% spadek w stosunku do 97 budynków wielorodzinnych zrealizowanych w 2009 roku. Uszczegóławiając to porównanie - liczba lokali mieszkalnych, które powstały w budynkach wielorodzinnych w 2010 roku wynosi 2612 i jest o 105 mniejsza, niż w roku poprzednim. Tendencja spadkowa realizacji tej kategorii budynków utrzymuje się, z różnym nasileniem, już od kilku lat.

Optymizmem napawa jednak fakt znacznego wzrostu rozpoczętych w 2010 roku inwestycji, i to właśnie w kategorii budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W 2010 roku inwestorzy rozpoczęli bowiem budowę 45 nowych budynków wielorodzinnych i jest to prawie o 100% więcej od liczby takich budynków, których budowę rozpoczęto w 2009 roku (23 obiekty).

W kategorii budynków niemieszkalnych (handlowo-usługowych, biurowych, przemysłowych, magazynowych i garażowych) odnotowaliśmy nieznaczny wzrost. W 2010 roku wydaliśmy 123 pozwolenia na użytkowanie takich obiektów. To o 2 pozwolenia więcej niż w 2009 roku. Inwestorzy tej kategorii obiektów przystąpili w 2010 roku do 90 nowych przedsięwzięć budowlanych. W kategorii obiektów niemieszkalnych mamy do czynienia z wysokim i ustabilizowanym poziomem inwestycji.

 

Paweł Łukaszewski
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Poznania
 
Poznań, 11 stycznia 2011 roku
 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).