Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Poznań – budowlane efekty 2014 roku

Znaczny wzrost liczby nowych lokali mieszkalnych.

Na początku każdego roku w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania dokonujemy analizy ruchu budowlanego w minionym roku. Tak było i tym razem. Jaki zatem, pod względem liczby i rodzajów budowlanych inwestycji, był w Poznaniu 2014 rok?

Najbardziej widoczny jest znaczny wzrost liczby oddanych do użytkowania lokali mieszkalnych – w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. W 2014 powstało ich 3761. To o 1757 (88%) mieszkań więcej niż w 2013 roku. Największymi inwestorami budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w Poznaniu były spółki: Wechta, Murapol -Nowe Winogrady, Czarnieckiego, Ataner, Trust, Budimex Nieruchomości, Echo Investment i Masterm City.

Wzrosła również liczba oddanych do użytkowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W 2014 roku powstało dokładnie 400 takich budynków. To o 37 (10,2%) budynków mieszkalnych jednorodzinnych więcej niż w 2013 roku. Łącznie zatem, w 2014 roku powstało w Poznaniu prawie 4200 nowych mieszkań.

W 2014 roku wzrosła także, w stosunku do roku poprzedniego, liczba oddanych do użytkowania budynków niemieszkalnych, na przykład budynków handlowo-usługowych, biurowych, szkolnych, przemysłowych, czy magazynowych. W 2014 roku powstało w Poznaniu 168 budynków niemieszkalnych, to o 26 (18,3%) takich obiektów więcej niż w 2013 roku. Wśród tego rodzaju obiektów dominują budynki użyteczności publicznej, na przykład stacje paliw, pawilony handlowe i obiekty szkolne. Największymi obiektami, ze względu na wielkość powierzchni użytkowej, które powstały w Poznaniu w 2014 roku są:

– zespół budynków biurowo-usługowych „Business Garden Poznań”, który powstał przy ulicy Kolorowej – 38 510 metrów kwadratowych,

– budynek dla części agend Sądu Okręgowego oraz Sądu Rejonowego przy ulicy Kościuszki - 30 798 metrów kwadratowych,

– budynek Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej przy ulicy Berdychowo – 20 647 metrów kwadratowych,

– budynek Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych przy ulicy Towarowej – 14 920 metrów kwadratowych.

Tak dobre, pod względem budowlanych inwestycji, wyniki roku 2014 warto uzupełnić o prognozy na rok 2015.

Analizując dane dotyczące rozpoczętych i nie zakończonych w 2014 roku inwestycji należy stwierdzić, że jeśli w gospodarce nie zdarzy się nic dla niej niekorzystnego, to liczba budowlanych inwestycji będzie w Poznaniu jeszcze większa. Prognozę tę opieram przede wszystkim na znacznym, bo 80% wzroście, w stosunku do roku 2013, nowo rozpoczętych inwestycji w zakresie budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Natomiast liczba rozpoczętych inwestycji, w zakresie budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków niemieszkalnych utrzymuje się od kilku lat na wysokim, stałym poziomie.

Szczegółowe dane dotyczące ruchu budowlanego w Poznaniu w latach 2010-2014 oraz rodzajów obiektów, które powstały w roku 2014 zawarte są w 2 tabelach dołączonych do niniejszej informacji.

Paweł Łukaszewski

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
dla Miasta Poznania

ZAŁĄCZNIK:

tabele

Szczegółowe dane dotyczące ruchu budowlanego w Poznaniu w latach 2010-2014 oraz rodzajów obiektów, które powstały w roku 2014

do pobrania w pliku PDF: »» ruch-budowlany_01-2015.pdf ««  65 KB

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).