Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

FAQs - Odpady azbestowe

Kto powinien usunąć odpady azbestowe? Jak to zorganizować? Do kogo się zgłosić?

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi tę problematykę są:

  1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., nr 3, poz. 20 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., nr 71, poz. 649)
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r., nr 192, poz. 1876)
 

Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. zakazano: wprowadzania do obrotu wyrobów zawierających azbest, produkcji takich wyrobów oraz obrotu nimi. Na mocy §2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 23 października 2003 r. stworzono jednak wyłom w powyższym obowiązku, dopuszczono bowiem możliwość wykorzystywania azbestu do końca 2032 roku, ale tylko w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach. Skoro opisywany problem dotyczy jedynie odpadów azbestowych (fragmenty płyt) to należy stwierdzić, iż w tym stanie faktycznym zaktualizował się obowiązek odpowiedniego zneutralizowania takich odpadów.

Zgodnie z §7 ust. 1 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2004 r. obowiązek usunięcia wyrobów zawierających azbest, zakwalifikowanych do likwidacji na skutek nadmiernego zużycia bądź uszkodzenia, spoczywa na właścicielu, użytkowniku wieczystym, zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest. Z uwagi na szczególne zagrożenie wynikające ze szkodliwego wpływu azbestu na stan zdrowia ludzi oraz wymogi poświęcone transportowaniu oraz usuwaniu wyrobów azbestowych, wykonawcą powyższych prac może być tylko podmiot legitymujący się odpowiednimi zezwoleniami na prowadzenie tego typu działalności oraz dysponujący decyzją zatwierdzającą program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (§ 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2004 r.). Informację o takim podmiocie można uzyskać w Wydziałach Ochrony Środowiska Urzędów Miast lub Gmin.

Z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z pracownikiem tego Wydziału wynika, iż w zasobach Urzędu Miasta lub Gminy znajdują się środki finansowe pochodzące z funduszy unijnych, które pozwalają pokryć nawet do 70 % kosztów związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest. W przypadku gdy zobowiązany do tego podmiot (właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca) nie wykona obowiązku usunięcia wyrobów zawierających azbest z własnej inicjatywy, organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) jest też organem właściwym do wydania decyzji, o której mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., nr 39, poz. 251 z późn. zm.). Powyższy przepis stanowi, iż wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, nakazuje posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazując sposób wykonania tej decyzji.

Wszelkie informacje dotyczące zagrażających środowisku wyrobów azbestowych, których posiadanie jest zakazane, należy zatem zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędów Miast lub Gmin. Zgodnie z przytoczoną wyżej argumentacją podstawowe obowiązki wynikające z zakazu wykorzystywania wyrobów zawierających azbest spoczywają na najbliższej obywatelowi jednostce samorządu terytorialnego, czyli na gminie.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania nie posiada kompetencji do egzekwowania obowiązku eliminowania wyrobów zawierających azbest, gdyż brak ku temu konkretnej podstawy prawnej.

Opracował: Paweł Wilkosz

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).