Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

FAQs - Remont klatki schodowej

Do kogo należy zgłosić skargę na pracę ekipy remontowej malującej klatkę schodową, która poprzez ustawienie rusztowań ogranicza lokatorom prawidłową komunikację ?

W odpowiedzi na powyższe pytanie dotyczące uciążliwości wynikających z malowania klatki schodowej pragnę wskazać, że opisane roboty, w zależności od ich zakresu mogą zostać zakwalifikowane jako:

a) remont,

lub

b) bieżąca konserwacja.

ad. a)

Remont to, w myśl art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy wykonywanie robót budowlanych, w tym remontu, wymaga zgłoszenia zamiaru ich prowadzenia Prezydentowi Miasta Poznania działającego poprzez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. W tym przypadku, obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (np. podczas pracy na rusztowaniu) spoczywa na kierowniku budowy (art. 22 pkt 3, 3a, 3b Prawa budowlanego). W związku z powyższym, to właśnie kierownik budowy odpowiedzialny jest za prawidłowe wykonywanie remontu oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób, które narażone są na negatywne skutki prowadzonych robót. Zatem wszelkie usterki i zastrzeżenia co do jakości robót, bezpieczeństwa pracowników, zapewnienia lokatorom prawidłowej komunikacji na klatce schodowej należy zgłaszać do kierownika budowy i stamtąd też należy oczekiwać rozwiązania powyższych problemów.

ad. b)

W przypadku potraktowania opisanych robót jako bieżącej konserwacji, należy wskazać, że przepisy ustawy Prawo budowlane nie nakładają obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenia tych robót w Urzędzie Miejskim. Wszelkie zatem zastrzeżenia co do ich prowadzenia należy zgłaszać bezpośrednio do wykonawcy bądź do zarządcy obiektu budowlanego, w którym są one prowadzone. Ta forma ingerencji, zwracająca uwagę na nieprawidłowości w prowadzonych pracach, pozwoli na najszybsze ich usunięcie. Może też wpłynąć na wysokość wynagrodzenia wypłaconego wykonawcy przez podmiot zlecający prowadzenie robót, w ramach zawartej umowy o świadczenie tego typu usług.

Opracował: Paweł Wilkosz

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).