Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

FAQs - Remont baru i prawnobudowlane obowiązki z tym związane

Czy są jakieś obowiązki poprzedzające przystąpienie do remontu?

Wymogi, jakimi powinien się Pan kierować inicjując prace remontowe wynikają z treści zgłoszenia określonej w art. 30 ust. 2 cytowanej ustawy. W zgłoszeniu należy wskazać rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w Pana przypadku uprawnienie to wynika z umowy najmu). Kolejnymi załącznikami takiego zgłoszenia, stosownie do potrzeb są szkice i rysunki obrazujące zamierzone roboty budowlane. Roboty budowlane – w tym remontowe – muszą być prowadzone przez osoby posiadające niezbędne umiejętności budowlane, tak by wykonywane przez nich roboty odpowiadały określonym standardom. Wyczerpujący katalog zasad i wytycznych, co do prawidłowego wykonywania robót budowlanych określony jest w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Opracował: Paweł Wilkosz

Jeżeli wynajmę lokal w centrum Poznania i będę chciał w nim zrobić remont, tzn. stworzyć nową sieć elektryczną, hydrauliczną, postawić bar to czy muszę mieć jakieś pozwolenie na coś takiego z urzędu czy tylko mam obowiązek zawiadomienia o fakcie prowadzenia robót budowlanych?

W myśl art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) wszelkie instalacje (elektryczna, wodna, gazowa, itp.) w jakie wyposażony jest obiekt budowlany stanowią urządzenia budowlane, a więc urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania tego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonywanie remontu urządzeń budowlanych na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy objęte jest obowiązkiem dokonania zgłoszenia zamiaru prowadzenia tego typu robót budowlanych. Należy podkreślić, iż dokonanie powyższego zgłoszenia musi poprzedzać przystąpienie do prowadzenia remontu omawianych instalacji. Organem właściwym do przyjmowania takiego zgłoszenia jest Prezydent Miasta Poznania działający poprzez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. Jeżeli chodzi o otwarcie baru w najętym przez Pana lokalu to podstawowe znaczenie z punktu widzenia przepisów prawa budowlanego odgrywa określenie, czy to przedsięwzięcie spowoduje zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmianą taką, zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, jest podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Należy podkreślić, że otwarcie lokalu gastronomicznego w miejscu, w którym go dotąd nie było, wypełnia hipotezę powyższej normy i w związku z tym konieczne jest dokonanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania tego obiektu. Organem właściwym do przyjmowania omawianego zgłoszenia, podobnie jak to wskazałem w punkcie 1, jest Prezydent Miasta Poznania działający poprzez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania.

Opracował: Paweł Wilkosz

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).