Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

FAQs - Montaż klimatyzatora

Właściciel lokalu usługowego mieszczącego się na parterze budynku zamontował na kominie agregat klimatyzacji – czy jest to dopuszczalne? Czy taki agregat powinien być wyposażony w instalację odgromową?

W sprawie montażu agregatu klimatyzacji na kominie budynku pragnę poinformować, że jedynym dopuszczalnym sposobem dokonania takiego montażu jest wykonanie obejmy otaczającej komin i podtrzymującej w ten sposób powyższe urządzenie. Sprzeczne z prawem budowlanym jest wykonywanie jakichkolwiek otworów w przewodzie kominowym, które służyłyby do umocowania takiego urządzenia. Zgodnie z § 53 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 z późn. zm.), budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie (PN-86/E-05003.01) dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych. Zasady dotyczące montowania instalacji odgromowej stanowią, że instalacja ta powinna znajdować się w najwyższym punkcie obiektu budowlanego. Jeżeli interesujący Panią agregat klimatyzacyjny usytuowany jest poniżej tego poziomu - nie musi być objęty tą instalacją.

Opracował: Paweł Wilkosz

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).