Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

FAQs - Zgłaszanie zamiaru wykonania płotu i studni

Czy konieczne jest zgłoszenie w PINB budowy następujących obiektów na działce budowlanej: płot z klinkieru z elementami metalowymi między słupkami, wysokość płotu poniżej 1,70m, płot od strony drogi prywatnej (droga jest odrębną działką objęta współwłasnością sąsiadów, droga ta pełni funkcję dojazdu do ich posesji), studnia chłonna do odprowadzania wody deszczowej, studnia głębinowa wiercona do podlewania ogrodu? 
Z jakim wyprzedzeniem należy dokonać zgłoszenia? Czy na ewentualną konieczność zgłoszenia budowy w.w. obiektów budowlanych ma wpływ okoliczność, że że na tej samej działce toczy się budowa domu jednorodzinnego?

 

W odpowiedzi na powyższe pytania dotyczące konieczności zgłaszania budowy płotu i studni pragnę wskazać, na podstawową kwestię, iż Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania nie jest organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń dotyczących zamiaru wykonywania określonych robót budowlanych, ani do wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń i wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę jest Prezydent Miasta Poznania działający za pośrednictwem Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. Oznacza to, że gdy będzie chciał Pan realizować określoną inwestycje budowlaną (np. budowę ogrodzenia) w pierwszym rzędzie należy zwrócić się do tego organu w celu dokonania zgłoszenia bądź uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Odpowiadając jednak na konkretne pytania należy wskazać, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 23 cytowanej ustawy budowa ogrodzenia nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, jednak na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego budowa ogrodzeń od strony ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20m wymaga zgłoszenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. Podkreślić trzeba fakt, że owo zgłoszenie musi poprzedzać przystąpienie do wykonywania robot budowlanych. Jeżeli w konkretnym, przedstawionym przez Pana stanie faktycznym „droga prywatna” jest dostępna dla nieokreślonego kręgu użytkowników, to fakt, iż jest to odrębna działka objęta współwłasnością, nie odbiera tej drodze charakteru miejsca publicznego. Oznacza to, że aby wykonać ogrodzenie od strony tej drogi, niezależnie z czego to ogrodzenie będzie wykonane oraz niezależnie od jego wysokości, należy dokonać opisanego wyżej zgłoszenia. Dodatkowo istnieją także pewne ograniczenia co do samej konstrukcji i wykonania ogrodzenia. Otóż zgodnie z § 41 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 z późn. zm.) ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt, a umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,80m ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.

Jeżeli chodzi o wykonanie studni to zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego wykonywanie ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych wymaga zgłoszenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. Podkreślenia wymaga fakt, że wybudowanie studni (w znaczeniu przedstawionym powyżej) uregulowane jest nie tylko przepisami prawa budowlanego. Materia ta uregulowana jest przede wszystkim przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019 z późn. zm.). Postanowienia tego aktu prawnego reglamentują różne formy korzystania z wód m.in. wprowadzając obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Organem właściwym do wydawania powyższych pozwoleń jest, na podstawie art. 140 ust. 1 i 2 tej ustawy, starosta bądź marszałek województwa. W celu zasięgnięcia informacji o konkretnych wymaganiach, których spełnienie jest konieczne dla wybudowania studni należy skontaktować się z organem właściwym tj. starostą. Organ nadzoru budowlanego nie jest właściwy do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, jeżeli oczywiście jest ono wymagane.

W odpowiedzi na ostatnie Pana pytanie informuję, że skoro wykonanie studni i ogrodzenia nie zostało zaliczone do jednej inwestycji i nie spełniono wszystkich opisanych wyżej warunków prowadzenia tych robót przy okazji uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, to wykonanie ogrodzenia i studni trzeba uznać za nową inwestycję, której wykonanie nie jest najczęściej uzależnione od innych inwestycji prowadzonych na tej samej nieruchomości.

Opracował: Paweł Wilkosz

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).