Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

FAQs - Prowadzenie remontu drogi w pobliżu budynków mieszkalnych

Używane przez firmę budowlaną walce z włączoną wibracją do zagęszczania gruntu w promieniu 30 – 50 m od zabudowań powodują uszkodzenia budynków. Czy dopuszczalna jest praca takich urządzeń w sąsiedztwie budynków mieszkalnych?

W odpowiedzi na powyższe pytania dotyczące uciążliwości wynikających z prowadzonych robót budowlanych na skrzyżowaniu ulic w Poznaniu pragnę poinformować, że powyższa problematyka uregulowana została przede wszystkim w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., nr 118, poz. 1263).

Paragraf 3 ust. 1 powyższego rozporządzenia stanowi, iż podczas obsługi maszyn roboczych w szczególności w pobliżu budynków i budowli zapewnia się środki bezpieczeństwa przewidziane w dokumentacji techniczno – ruchowej, instrukcjach obsługi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy. Podobną treść zawiera ponadto § 9 ust. 2 pkt 2 cytowanego rozporządzenia, który głosi, iż podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w dokumentacji techniczno – ruchowej i instrukcji obsługi, z kolei § 19 powyższego aktu prawnego stanowi, że urządzenia do zagęszczania gruntu, asfaltu, piasku i żwiru, w szczególności ubijaki, zagęszczarki ciężkie i ze spryskiwaczem, walce okołkowane, walce wibracyjne, używa się zgodnie z zasadami określonymi w instrukcjach obsługi każdego z tych urządzeń. Z uwagi na fakt, iż organ nadzoru budowlanego nie ma obowiązku zapoznawania się z treścią tych dokumentów, należy dojść do przekonania, iż w celu oceny czy wykonywane prace (zagęszczanie gruntu) wykonywane są w sposób prawidłowy należy zapoznać się z wskazanymi powyżej dokumentami (dokumentacja techniczno – ruchowa, instrukcja obsługi maszyn).

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r., nr 7, poz. 30) zakład pracy (obecnie określenie to dotyczy pracodawcy) powinien opracować szczegółowe instrukcje techniczno – ruchowe, określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych stanowisk, oraz przestrzegać stosowania tych instytucji. Wobec tego powinien Pan zgłosić się do przedsiębiorcy wykonującego roboty budowlane z prośbą o autorytatywną wypowiedź czy dysponuje on, zgodnie z obowiązkiem nałożonym rozporządzeniem z dnia 10 lutego 1977 r., wskazanymi wyżej dokumentami dotyczącymi prowadzenia tych prac oraz ustalić, czy roboty prowadzone przy użyciu tego typu maszyn wykonywane są zgodnie z warunkami, o których mowa w tych instrukcjach.

Kolejnym sposobem zwalczania uciążliwości mających swe źródło w remoncie drogi jest zawiadomienie o nich kierownika budowy. Zgodnie z art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1116 z późn. zm.) do kierownika budowy należy obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, przez co należy rozumieć ponadto zabezpieczenie terenów przylegających do placu budowy przed negatywnym oddziaływaniem realizowanej inwestycji. Oprócz powyższego obowiązku, na kierowniku budowy spoczywa także konieczność sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwanym dalej planem bioz), o którym mowa w art. 21a ust. 1 Prawa budowlanego. W przypadku prowadzenia robót budowlanych polegających na remoncie dróg na ich skrzyżowaniu można mieć uzasadnione przypuszczenie, że została spełniona przesłanka określona w art.21a ust. 1a i 2 Prawa budowlanego obligująca do sporządzenia planu bioz.

Plan bioz odgrywa szczególnie ważną rolę przy ograniczaniu uciążliwości wynikających z prowadzonych robót budowlanych bowiem, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 4, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126) jego postanowienia muszą zawierać m.in.:

  • - informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia (pkt 4);
  • - wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń (pkt 8);
  • - wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych (pkt 9).

Do zadań kierownika budowy na podstawie art. 22 ust. 3a Prawa budowlanego należy koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych m.in. w planie bioz.

Mając na uwadze wszelkie wskazane wyżej argumenty w pierwszym rzędzie powinien Pan zgłosić się do kierownika budowy i przedstawić mu swoje spostrzeżenia co do nieodpowiedniego prowadzenia robót.

Na marginesie opisywanej przez Pana sprawy pragnę wskazać, że art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 9dz. U. z 2007 r., nr 19, poz. 115 z późn. zm.) reguluje odległości jakie powinny być zachowane pomiędzy zewnętrzną krawędzią jezdni a obiektami budowlanymi przy drogach. Obrazuje to następująca tabela:

Lp.

Rodzaj drogi

W terenie zabudowym

Poza terenem zabudowym

1

Autostrada

30 m

50 m

2

Droga ekspresowa

20 m

40 m

3

Droga ogólnodostępna:

   
 

a) krajowa

10 m

25 m

 

b) wojewódzka, powiatowa

8 m

20 m

 

c) gminna

6 m

15 m

Opracował: Paweł Wilkosz

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).