Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Instrukcja realizacji inwestycji związanych z powstaniem urządzeń reklamowych

W celu legalnego wykonania urządzeń reklamowych, które podlegają regulacji przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. są obiektami budowlanymi lub powstają w wyniku robót budowlanych, ustawa przewiduje dwa tryby, które alternatywnie powinny zostać dopełnione przez inwestora: dokonanie zgłoszenia bądź uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

A. Decyzja o pozwoleniu na budowę wymagana jest w przypadku:

 1. Budowy wolno stojących trwale związanych z gruntem urządzeń reklamowych.
 2. Instalowania tablic i urządzeń reklamowych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.
 3. Instalowania tablic i urządzeń reklamowych wymagających zgłoszenia, w przypadku gdy właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej wyda decyzję o sprzeciwie i nałoży na inwestora obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Procedura występowania o wydanie pozwolenia na budowę przedstawia się w następujący sposób:

 1. Do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej (w przypadku Poznania – Prezydent Miasta) należy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, zgodnie z wzorem tego wniosku, określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1127 z późn. zm.).
 2. Do wniosku należy dołączyć:

  - cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o przynależności autora projektu do właściwej izby samorządu zawodowego.

  - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie z wzorem tego oświadczenia zawartym w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1.

  - decyzję o warunkach zabudowy w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 3.  Kompletny wniosek powoduje wszczęcie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

B. Zgłoszenie jest wymagane w przypadku:

 1. Instalowania tablic i urządzeń reklamowych.

Procedura dokonywania zgłoszenia przedstawia się w następujący sposób:

 1. Zgłoszenia należy dokonać we właściwym organie administracji architektoniczno – budowlanej przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organem tym jest Prezydent Miasta Poznania (działający poprzez Wydział Urbanistyki i Architektury UMP) w przypadku urządzeń reklamowych przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Poznania.
 2. Do wykonywania robót można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenie w.w. organowi kompletnego zgłoszenia organ ten nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia robót.
 3. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych trybów realizacji inwestycji (miejsce składania wniosków, wysokość opłaty skarbowej, terminy realizacji wniosków itp.) oraz formularze do pobrania zawarte są w Biuletynie Informacji Publicznej Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania na stronie internetowej tego wydziału (www.bip.poznan.pl )

Przepisami szczególnymi wymagającymi uzyskania dodatkowych pozwoleń, których przedłożenie jest konieczne przy dokonywaniu zgłoszenia jak i uzyskiwaniu pozwolenia na budowę są:

- przepis art. 36 ust. 1 pkt 1,2 i 10 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) stanowiący, iż pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków (w przypadku Miasta Poznania Miejskiego Konserwatora Zabytków) wymaga: prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku oraz umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów

- przepis art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 19, poz. 115 z późn. zm.) stanowiący, iż zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej - umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Warto również wskazać na dodatkowe regulacje które muszą być spełnione przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z powstawaniem urządzeń reklamowych:

- przepis § 293 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) w ustępie pierwszym i szóstym głosi, że tablice informacyjne, reklamy i podobne urządzenia oraz dekoracje powinny być tak usytuowane, wykonane i zamocowane, aby nie stanowiły zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników budynku i osób trzecich. Urządzenia oświetleniowe, w tym reklamy, umieszczone na zewnątrz budynku lub w jego otoczeniu nie mogą powodować uciążliwości dla jego użytkowników ani też przechodniów i kierowców. Jeżeli światło skierowane jest na elewację budynku zawierającą okna, natężenie oświetlenia na tej elewacji nie może przekraczać 5 luksów w przypadku światła białego i 3 luksów w przypadku światła kolorowego lub światła o zmieniającym się natężeniu, błyskowego, ewentualnie pulsującego.

- przepis § 14a ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 1999 r., nr 74, poz. 836 z późn. zm.) stanowiący, iż na budynku mieszkalnym wielorodzinnym mogą być instalowane urządzenia i nośniki reklamowe oraz inne urządzenia niezwiązane z użytkowaniem budynku lub mieszkania, o ile nie ograniczają oświetlenia dziennego mieszkania.

Opracował:

Paweł Wilkosz

Zastępca Kierownika Oddziału

Orzecznictwa Administracyjnego

PINB dla Miasta Poznania

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).