Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Co powinien wiedzieć inwestor

Wymagania w zakresie dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych

Na przestrzeni ostatnich lat znacznie poprawiła się możliwość dostępu dla osób niepełnosprawnych do nowo realizowanych budynków. Niemniej jednak nadal niektórzy inwestorzy i projektanci powtarzają, że „u nas niepełnosprawni nie bywają” albo „realizacja dostępu dla niepełnosprawnych na piętro budynku jest zbyt kosztowna”.

W świetle aktualnych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, obiekty budowlane należy projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, zapewniając niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze. Ponadto należy zapewnić minimalny udział lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym.

Zgodnie z art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

Szczegółowe regulacje w zakresie likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W świetle przepisów rozporządzenia dostęp dla osób niepełnosprawnych jest wymagany do budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, a także budynków zamieszkania zbiorowego.

Rozporządzenie reguluje m.in.: sposób zapewnienia dostępu do strefy wejścia budynku, komunikację wewnątrz i na zewnątrz budynku, wymagania dla pomieszczeń dostępnych dla osób niepełnosprawnych, usytuowanie i wymiary stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych oraz dostęp do tych miejsc.

Całość artykułu do pobrania w pliku PDF: wymagania-wz-osob-niepelnosprawnych.pdf 82KB

 

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).