Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Co powinien wiedzieć inwestor

O uprawnieniach do wykonania robót budowlanych

Przyszli inwestorzy powinni pamiętać że, w zasadzie, wszelkie roboty budowlane, jak:

 • wykonywanie obiektu w określonym miejscu,
 • odbudowa,rozbudowa,
 • nadbudowa,
 • przebudowa,
 • montaż,
 • rozbiórka obiektu budowlanego,

wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, wydawanego przez Prezydenta Miasta Poznania, poprzez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta.

Wyjątkowo - budowa niektórych obiektów wymaga tylko zgłoszenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania.

Na podstawie zgłoszenia można wykonać budowę:

 • drobnych obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej;
 • wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
 • boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
 • miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
 • tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko;
 • obiektów budowlanych piętrzących wodę do 1 m poza rzekami żeglownymi, oraz poza terenami ochrony przyrody;
 • przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;
 • pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do: cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, uprawiania wędkarstwa, rekreacji;
 • opasek brzegowych oraz innych sztucznych umocnień brzegów rzek, nie stanowiących konstrukcji oporowych;
 • pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
 • instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
 • ogrodzeń od strony miejsc publicznych lub wyższych niż 2,2 metra;
i wykonać inne roboty budowlane, jak:
 • remont istniejących obiektów i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
 • docieplenie budynków o wysokości do 12 m;
 • utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
 • instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem: usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym;
 • wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych poza terenami ochrony przyrody, z wyjątkiem ziemnych stawów hodowlanych,
 • wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;
 • przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
 • przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;
 • wykonanie obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
 • montaż krat na budynkach wielorodzinnych, publicznych i zabytkowych;
 • montaż na obiektach urządzeń wyższych niż 3 metry;

Wymienione roboty można rozpocząć, o ile, w terminie 30 dni, nie zostanie wydana decyzja o sprzeciwie wobec takiego zgłoszenia, albo decyzja nakładająca obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.

Na podstawie zgłoszenia można też wykonać rozbiórkę: 

 • budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości oraz
 • obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki,

o ile Prezydent Miasta ( poprzez Wydział Urbanistyki i Architektury UMP) nie nałoży obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.  

Tylko roboty budowlane polegające na:
 • instalowaniu krat na obiektach budowlanych prywatnych jednorodzinnych;instalowaniu urządzeń niższych niż 3 metry;montażu wolno stojących kolektorów słonecznych.budowie altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;
 • budowie obiektów małej architektury na własnym terenie;
 • budowie ogrodzeń międzysąsiedzkich, niższych niż 2,2 metra;
 • wykonaniu obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych; położonych na terenie budowy;
 • instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu;

można wykonać bez żadnych formalności, ale zawsze – zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Obecnie budowę przyłączy - zasadniczo – powierza się, na podstawie umowy, dostawcom mediów, i to te podmioty wypełniają niezbędne formalności.

 

Uwaga:

Dla określonych podmiotów profesjonalnych, w zakresie ich działalności, obowiązują jeszcze inne zwolnienia od pozwolenia na budowę, określone w art. 29. ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r., nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

 

 

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).