Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Co powinien wiedzieć inwestor

O zakończeniu inwestycji

Żeby legalnie przystąpić do użytkowania nowowybudowanego, rozbudowanego, lub nadbudowanego obiektu budowlanego należy:

» w stosunku do małych obiektów, jak budynki jednorodzinne, garażowe, gospodarcze, letniskowe, zawiadomić o zakończeniu budowy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego; do użytkowania obiektu można przystąpić, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji;

» w stosunku do obiektów:
- zaliczonych do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, według załącznika do ustawy Prawo budowlane (uwaga: do kategorii tych zalicza się także niewielkie obiekty, ale o przeznaczeniu komercyjnym), 
- lub obiektów, które były przedmiotem postępowań legalizacyjnych, prowadzonych przez nadzór budowlany,
- albo jeżeli przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych,
należy uzyskać ostateczną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie.

Przystąpienie do użytkowania bez dopełnienia tych formalności automatycznie powoduje nałożenie na inwestora kary pieniężnej. Kary te są dotkliwe, i wynoszą, na przykład:

  • 5 tysięcy złotych - dla budynku garażowego,
  • 10 tysięcy złotych - dla budynku jednorodzinnego,
  • 75 tysięcy złotych - dla małego obiektu handlowego, usługowego lub gastronomicznego,
  • 187,5 tysiąca zł. - dla dużego obiektu komercyjnego.

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Inwestor jest obowiązany dołączyć:

1) oryginał dziennika budowy;

2) oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; 4) protokoły badań i sprawdzeń;

5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy.

W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na użytkowanie Inwestor, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy:

  • Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • Państwowej Inspekcji Pracy,
  • Państwowej Straży Pożarnej

o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Niezajęcie stanowiska przez te organy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag. Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku, oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony tych organów.

Inwestor jest obowiązany uzupełnić składane dokumenty, jeżeli w wyniku ich sprawdzenia okaże się, że są one niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości. Nieuzupełnienie dokumentacji skutkuje odmową pozwolenia na użytkowanie albo sprzeciwem wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Składając wniosek o pozwolenie na użytkowanie Inwestor powinien przedstawić dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Wysokość tej opłaty i wyjątki od obowiązku jej zapłaty regulują przepisy o opłacie skarbowej. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie po przeprowadzeniu, przed upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku, obowiązkowej kontroli. Kontrola ta obejmuje sprawdzenie:

1) zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;

2) zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:

a) charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

b) wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,

c) geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),

d) wykonania urządzeń budowlanych,

e) zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

f) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich - w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

3) wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego;

4) w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych - wykonania tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;

5) uporządkowania terenu budowy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w powyższym zakresie, wymierza się karę stanowiącą iloczyn kwoty 500 zł., współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w), określonych w załączniku do Prawa budowlanego, z osobna za każdą część, jeśli części te należą do różnych kategorii. Ponadto odmawia się wydania pozwolenia na użytkowanie i przeprowadza, w odpowiednim zakresie, postępowanie zmierzające do doprowadzenia budowy do stanu zgodnego z prawem.

W pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego można określić warunki użytkowania tego obiektu albo uzależnić jego użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych. Pozwolenie może zostać udzielone pomimo niewykonania części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych związanych z obiektem - nie dotyczy to jednak instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. Wówczas w pozwoleniu na użytkowanie można określić termin wykonania tych robót. Po dokończeniu tych robót należy zawiadomić nadzór budowlany.

Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego albo udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, zwraca się inwestorowi oryginał dziennika budowy, protokoły badań i sprawdzeń, oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. Dokumenty te muszą być przechowywane przez właściciela lub zarządcę obiektu przez cały czas jego istnienia tego obiektu.

Podstawa prawna: artykuły 54 do 60 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) 

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).