Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Co powinien wiedzieć inwestor

Informacja dla inwestorów - zmiany warunków budowy i sytuowania budynków

W dniu 8 lipca 2009 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 ze zm.), wprowadzona na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2009 r., Nr 56, poz. 461 ze zm.).

Nowelizacja wprowadza szereg istotnych, zarówno dla inwestorów, jak i dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, zmian. Dotyczą one takich kwestii, jak: wprowadzenie nowych definicji (budynku użyteczności publicznej, poziomu terenu, kondygnacji, terenu biologicznie czynnego), nowych zasad pomiaru odległości między budynkami, zmian w zakresie dopuszczalnych odległości budynków od granicy nieruchomości, obowiązku wyposażania budynków w dźwigi osobowe, dostosowywania garaży z podłogą poniżej poziomu terenu do parkowania pojazdów zasilanych LPG. Nowelizacja wprowadza także liczne zmiany w przepisach, dotyczących instalacji oraz bezpieczeństwa pożarowego.

Najbardziej istotną zmianą dla inwestorów jest nowe brzmienie § 12 rozporządzenia, regulującego sytuowanie budynków na działce budowlanej

Bez zmian pozostają podstawowe minimalne odległości, w jakich należy sytuować budynek od granicy nieruchomości: 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy oraz 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.
Zmianie uległy natomiast warunki na jakich można sytuować budynki w odległości mniejszej niż 3 m od granicy nieruchomości - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.
Przede wszystkim dopuszczalne jest sytuowanie budynku w odległości 1,5 m od granicy nieruchomości lub bezpośrednio przy tej granicy - gdy możliwość taka wynika bezpośrednio z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Możliwość ta dotyczy wszystkich typów budynków, w tym: mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych (z ograniczeniami wynikającymi np. z przepisów przeciwpożarowych, czy też zapewniającymi należyte doświetlenie pomieszczeń).
Dalsze wyjątki dotyczą wyłącznie zabudowy jednorodzinnej:
Ułatwiona została zabudowa działek węższych niż 16 m. W przypadku takich działek możliwe jest usytuowanie budynku (zarówno mieszkalnego jednorodzinnego, jak i np. garażowego), w odległości mniejszej niż 3 m od granicy nieruchomości, lecz nie mniejszej niż 1,5 m od granicy, albo przy samej granicy nieruchomości. Niemożliwe jest więc sytuowanie budynku w odległości np. 1 m od granicy nieruchomości.
W chwili obecnej możliwe jest także usytuowanie niewielkiego garażu lub budynku gospodarczego, w odległości mniejszej niż 3 m od granicy odległości, lecz nie mniejszej niż 1,5 m od granicy, albo przy samej granicy nieruchomości. Tak jak w przypadku zabudowy wąskich działek, niemożliwe jest sytuowanie budynku w odległości np. 1 m od granicy nieruchomości. Wymiary garażu lub budynku gospodarczego nie mogą być większe niż 5,5 m długości oraz 3 m wysokości.
Doprecyzowano zasady budowy budynków w zabudowie bliźniaczej i szeregowej. Według nowych przepisów możliwe jest wzniesienie budynku bezpośrednio przy granicy nieruchomości, jeśli na sąsiedniej działce bezpośrednio przy granicy istnieje już budynek lub zostało wydane ostateczne pozwolenie na budowę takiego budynku. Nowy budynek można wznieść jedynie ze ścianą przylegającą już do istniejącego lub przewidzianego w pozwoleniu na budowę budynku. Nowy budynek nie może mieć większych wymiarów (długości i wysokości) niż budynek, do którego ma przylegać.
Ułatwiona jest rozbudowa i nadbudowa budynku zlokalizowanego w odległości mniejszej niż 3 m od granicy nieruchomości. Rozbudowa takiego budynku jest możliwa w stronę granicy nieruchomości, jeśli w pasie 3 m od granicy nieruchomości zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary. Nadbudowa możliwa jest o jedną kondygnację.
Istotna jest także zmiana definicji poziomu terenu i terenu biologicznie czynnego. Dotychczas poziom terenu wyznaczało usytuowanie wejścia głównego do budynku, natomiast obecnie określenie tego poziomu zależy od uznania projektanta. Zmiana ta ułatwi projektowanie budynków na działkach o dużej różnicy poziomu terenu. Terenem biologicznie czynnym jest obecnie nawierzchnia ziemna umożliwiająca naturalną wegetację, 50 % powierzchni tak urządzonych tarasów i stropodachów, a także woda powierzchniowa. Dotychczas za teren biologicznie czynny uznawany był każdy grunt rodzimy.

Zmienione przepisy dotyczą budynków, w stosunków do których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych złożono nie wcześniej niż w dniu 8 lipca 2009 roku.


Opracował:

Łukasz Kwiatkowski
Zastępca Kierownika
Oddziału Orzecznictwa Administracyjnego
w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

 

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).