Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Od 18 września 2023r. protokół elektroniczny będzie jedyną ważną formą protokołu kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), określonego w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn.  m.). Z tym dniem zacznie funkcjonować pełna wersja systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, co wynika z komunikatów Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023r. (Dz. U. 2023, poz. 1441 i poz. 1451-1455), w tym w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzenie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 62a ust. 5 i 6 ustawy Prawo budowlane.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego m.in. przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). W trakcie tej kontroli należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać:

  1. osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
  2. osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Z dniem 18 września 2023r., wejdzie w życie art. 62a ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w brzmieniu:
"5. Protokół, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) przeprowadzanej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c, jest sporządzany w formie dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127).
6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzór protokołu, o którym mowa w ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.".

Po wdrożeniu e-protokołów, protokół w wersji papierowej, nie wpisany do systemu CEEB, nie będzie miał żadnej mocy prawnej.

 

Anna Zakrzyńska
Kierownik Oddziału Inspekcji i Kontroli
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Poznania