Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Rok 2021 kolejnym rokiem walki z reklamowymi samowolami w Poznaniu

Zdjęcie przykładowe tablicy reklamowej na słupie (bilboard) w Poznaniu

Kontrole legalności nośników reklamowych w Poznaniu są stałym elementem corocznych, problemowych kontroli prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania. Takie kontrole przeprowadzamy od 14 już lat i każdego roku okazuje się, że inwestorzy wielu reklamowych nośników, pomimo wiedzy o naszej walce z reklamową samowolą, ciągle podejmują ryzyko budowy bądź instalowania reklam bez uzyskania zgody Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania.

Poniżej prezentuję wyniki ubiegłorocznych kontroli nośników reklamowych w Poznaniu:

Ogółem w 2021 roku skontrolowaliśmy legalność 129 tablic i urządzeń reklamowych, w tym:

  • 72 trwale związane z gruntem urządzenia i tablice wolno stojące, kwalifikowane jako budowle (wymagające pozwolenia na budowę),
  • 51 tablic zainstalowanych na budynkach bądź ogrodzeniach (wymagających zgłoszenia).

   Ponadto podczas czynności kontrolnych okazało się, że wnioskowane do skontrolowania reklamy, to także:

  • 5 szyldów i 1 mural (w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane wykonanie szyldu bądź muralu, nie jest kwalifikowane jako roboty budowlane, wymagające pozwolenia lub zgłoszenia, natomiast w przypadku umieszczenia reklamy w takiej formie na obiekcie objętym ochroną konserwatorską – niezbędna jest akceptacja Miejskiego Konserwatora Zabytków).

Kontrole 123 nośników reklamowych (tablic i urządzeń) wykazały, że:

  • 121 nośników wykonano samowolnie (bez pozwolenia bądź zgłoszenia), w tym: 48 tablic zainstalowanych na budynkach i 3 tablice zainstalowane na ogrodzeniach oraz 70 nośników wolnostojących,
  • 2 nośniki wolnostojące wykonano legalnie (na podstawie pozwolenia na budowę).

Do końca 2021 roku doprowadziliśmy do rozbiórki 28 nielegalnych nośników reklamowych,  w tym:

  • 14 nośników wolnostojących, trwale związanych z gruntem,
  • 14 tablic lub urządzeń zainstalowanych na obiektach.

Aktualnie inspektorzy poznańskiego nadzoru budowlanego prowadzą 51 postępowań administracyjnych, dotyczących legalności skontrolowanych już nośników reklamowych. Postępowania te, wobec nie okazania przez inwestorów pozwolenia na budowę nośnika wolnostojącego bądź nie potwierdzenia dokonania skutecznego zgłoszenia instalacji reklamy na obiekcie, najprawdopodobniej zakończą się wydaniem decyzji nakazujących rozbiórkę kolejnych, nielegalnych nośników.

Analizując wyniki naszych kontroli, a w szczególności fakt, iż na 123 skontrolowane nośniki reklamowe, wymagające zgody Prezydenta Miasta Poznania – 121 to nośniki wykonane samowolnie, należy wziąć pod uwagę fakt, że dobór reklam do skontrolowania nigdy nie jest przypadkowy. W zdecydowanej większości tego typu spraw – kontrola legalności reklamowych nośników, jest poprzedzona wstępnymi ustaleniami dokonanymi w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania bądź w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków. To na podstawie ustaleń tam dokonanych podejmowane są decyzjevo konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego legalność konkretnego nośnika.

Biorąc pod uwagę fakt, że, oprócz kwestii dotyczących bezpieczeństwa użytkowników obiektów budowlanych, ogromną wagę przywiązujemy do zapewnienia w Poznaniu ładu przestrzennego, to należy mieć pewność, że kontrole legalności reklamowych nośników będą kontynuowane.

Paweł Łukaszewski
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Poznań, 20 stycznia 2022 roku

 

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).