Wyniki kontroli obiektów wielkopowierzchniowych – Poznań 2021

Obiekty wielkopowierzchniowe to przede wszystkim budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2, a także inne obiekty budowlane (budowle) o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2. Obiekty te podlegają kontrolom stanu technicznego – co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.

Zakres dwukrotnych w ciągu roku kontroli obejmuje sprawdzenie:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe warunki atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).


Osoba, z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, dokonująca takiej kontroli na zlecenie właściciela lub zarządcy obiektu, jest zobowiązana do pisemnego i bezzwłocznego, po jej przeprowadzeniu, zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o ustaleniach i wnioskach z niej wynikających. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego ma natomiast obowiązek, aby w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli – usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Od momentu wejścia w życie przepisów dotyczących kontroli obiektów wielkopowierzchniowych, a więc od 2007 roku, inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania nie tylko prowadzą rejestr obiektów wielkopowierzchniowych i analizują treść otrzymywanych zawiadomień o przeprowadzonych kontrolach, ale także sami prowadzą działania kontrolne, podczas których sprawdzają stan techniczny obiektów.

Aktualnie w rejestrze obiektów wielkopowierzchniowych zlokalizowanych na terenie miasta Poznania znajduje się 736 budynków i budowli. Ze względu na rozbiórki bądź powstawanie nowych obiektów rejestr ten jest na bieżąco uaktualniany. Bardzo szczegółowo analizowane są przez nas zawiadomienia o przeprowadzeniu półrocznych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych. Jakiekolwiek sygnały o ich nieodpowiednim stanie technicznym są natychmiast sprawdzane. Oprócz monitorowania treści zawiadomień, jakie otrzymujemy od osób dokonujących przeglądy stanu technicznego – co roku inspektorzy poznańskiego nadzoru budowlanego przeprowadzają kontrole prewencyjne tego rodzaju obiektów. Kontrole te dotyczą przede wszystkim obiektów użyteczności publicznej, na przykład handlowych, targowych, czy sportowych. Sprawdzamy również obiekty o funkcji produkcyjnej i magazynowej.

W 2020 roku kontrole obiektów wielkopowierzchniowych dotyczyły głównie budynków, w których znajdują się największe centra handlowe. Natomiast w 2021 roku inspektorzy poznańskiego nadzoru budowlanego skontrolowali 16 obiektów wielkopowierzchniowych o różnych funkcjach. Zdecydowanie dominowała funkcja magazynowa, ale sprawdzono także obiekty o funkcjach: biurowej, hotelowej oraz handlowo-usługowej.

Oto wyniki naszych ubiegłorocznych kontroli:

  1. W każdym spośród sprawdzonych obiektów wielkopowierzchniowych osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, na zlecenie właścicieli lub zarządców, przeprowadziły co najmniej dwa razy w roku (w terminach do 31 maja i do 30 listopada) kontrole stanu technicznego.
  2. Każda z przeprowadzonych (przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi) kontroli stanu technicznego obiektów została potwierdzona zawiadomieniem poznańskiego inspektoratu nadzoru budowlanego.
  3. W przypadku jednego obiektu stwierdzono nieprawidłowości w stanie technicznym, polegające na spękaniu ścian.
  4. W przypadku dwóch obiektów stwierdzono brak instrukcji odśnieżania dachu.
  5. W przypadku dwóch obiektów stwierdzono nieprzeprowadzenie 5-letniej kontroli w zakresie przydatności do użytkowania całego obiektu budowlanego.
  6. Żaden spośród skontrolowanych przez nas obiektów nie został zakwalifikowany, jako obiekt nie nadający się do dalszego użytkowania.

Wszyscy właściciele bądź zarządcy obiektów, w których stwierdzono: nieprzeprowadzenie 5-letnich kontroli, brak instrukcji odśnieżania dachu oraz nieprawidłowości w stanie technicznym obiektu – zostali zobowiązani do powiadomienia PINB dla Miasta Poznania o wykonaniu naszych zaleceń. Integralną częścią niniejszego opracowania jest szczegółowe zestawienie wyników kontroli oraz dokumentacja fotograficzna.

Uwaga! Prewencyjne kontrole obiektów wielkopowierzchniowych będą przeprowadzane także w bieżącym roku.


Paweł Łukaszewski
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Poznania

Poznań, styczeń 2022 roku

 

Skontrolowany w 2021 roku obiekt wielkopowierzchniowy

Skontrolowany w 2021 roku obiekt wielkopowierzchniowy