Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Wyniki kontroli obiektów wielkopowierzchniowych – Poznań 2021

Obiekty wielkopowierzchniowe to przede wszystkim budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2, a także inne obiekty budowlane (budowle) o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2. Obiekty te podlegają kontrolom stanu technicznego – co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.

Zakres dwukrotnych w ciągu roku kontroli obejmuje sprawdzenie:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe warunki atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).


Osoba, z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, dokonująca takiej kontroli na zlecenie właściciela lub zarządcy obiektu, jest zobowiązana do pisemnego i bezzwłocznego, po jej przeprowadzeniu, zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o ustaleniach i wnioskach z niej wynikających. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego ma natomiast obowiązek, aby w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli – usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Od momentu wejścia w życie przepisów dotyczących kontroli obiektów wielkopowierzchniowych, a więc od 2007 roku, inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania nie tylko prowadzą rejestr obiektów wielkopowierzchniowych i analizują treść otrzymywanych zawiadomień o przeprowadzonych kontrolach, ale także sami prowadzą działania kontrolne, podczas których sprawdzają stan techniczny obiektów.

Aktualnie w rejestrze obiektów wielkopowierzchniowych zlokalizowanych na terenie miasta Poznania znajduje się 736 budynków i budowli. Ze względu na rozbiórki bądź powstawanie nowych obiektów rejestr ten jest na bieżąco uaktualniany. Bardzo szczegółowo analizowane są przez nas zawiadomienia o przeprowadzeniu półrocznych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych. Jakiekolwiek sygnały o ich nieodpowiednim stanie technicznym są natychmiast sprawdzane. Oprócz monitorowania treści zawiadomień, jakie otrzymujemy od osób dokonujących przeglądy stanu technicznego – co roku inspektorzy poznańskiego nadzoru budowlanego przeprowadzają kontrole prewencyjne tego rodzaju obiektów. Kontrole te dotyczą przede wszystkim obiektów użyteczności publicznej, na przykład handlowych, targowych, czy sportowych. Sprawdzamy również obiekty o funkcji produkcyjnej i magazynowej.

W 2020 roku kontrole obiektów wielkopowierzchniowych dotyczyły głównie budynków, w których znajdują się największe centra handlowe. Natomiast w 2021 roku inspektorzy poznańskiego nadzoru budowlanego skontrolowali 16 obiektów wielkopowierzchniowych o różnych funkcjach. Zdecydowanie dominowała funkcja magazynowa, ale sprawdzono także obiekty o funkcjach: biurowej, hotelowej oraz handlowo-usługowej.

Oto wyniki naszych ubiegłorocznych kontroli:

  1. W każdym spośród sprawdzonych obiektów wielkopowierzchniowych osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, na zlecenie właścicieli lub zarządców, przeprowadziły co najmniej dwa razy w roku (w terminach do 31 maja i do 30 listopada) kontrole stanu technicznego.
  2. Każda z przeprowadzonych (przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi) kontroli stanu technicznego obiektów została potwierdzona zawiadomieniem poznańskiego inspektoratu nadzoru budowlanego.
  3. W przypadku jednego obiektu stwierdzono nieprawidłowości w stanie technicznym, polegające na spękaniu ścian.
  4. W przypadku dwóch obiektów stwierdzono brak instrukcji odśnieżania dachu.
  5. W przypadku dwóch obiektów stwierdzono nieprzeprowadzenie 5-letniej kontroli w zakresie przydatności do użytkowania całego obiektu budowlanego.
  6. Żaden spośród skontrolowanych przez nas obiektów nie został zakwalifikowany, jako obiekt nie nadający się do dalszego użytkowania.

Wszyscy właściciele bądź zarządcy obiektów, w których stwierdzono: nieprzeprowadzenie 5-letnich kontroli, brak instrukcji odśnieżania dachu oraz nieprawidłowości w stanie technicznym obiektu – zostali zobowiązani do powiadomienia PINB dla Miasta Poznania o wykonaniu naszych zaleceń. Integralną częścią niniejszego opracowania jest szczegółowe zestawienie wyników kontroli oraz dokumentacja fotograficzna.

Uwaga! Prewencyjne kontrole obiektów wielkopowierzchniowych będą przeprowadzane także w bieżącym roku.


Paweł Łukaszewski
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Poznania

Poznań, styczeń 2022 roku

 

Skontrolowany w 2021 roku obiekt wielkopowierzchniowy

Skontrolowany w 2021 roku obiekt wielkopowierzchniowy

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).