Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

PINB dla Miasta Poznania

Obowiązki właściciela budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zakresie utrzymania obiektu – w świetle przepisów ustawy Prawo Budowlane

Wstępna uwaga!

Budynek mieszkalny jednorodzinny, to nie tylko budynek wolno stojący, ale to także budynek (segment) w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym dopuszcza się wydzielenie maksymalnie dwóch lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej, która nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku.

ZASADY GENERALNE

1) Za właściwe utrzymanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, podobnie jak każdego innego obiektu budowlanego, odpowiada jego właściciel lub reprezentujący go zarządca.

2). Budynek mieszkalny jednorodzinny, jak każdy inny obiekt budowlany, należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

3) Właściciel musi zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, czy pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. W przypadku wystąpienia którejś z wymienionych wyżej okoliczności należy zlecić, osobie posiadającej uprawnienia budowlane, przeprowadzenie kontroli oraz sporządzenie protokołu bezpiecznego użytkowania budynku. Kopię tego protokołu należy niezwłocznie przekazać właściwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego.

OBOWIĄZKOWE, OKRESOWE KONTROLE

Budynki mieszkalne jednorodzinne powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1. Okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (na przykład: zbiorników bezodpływowych lub indywidualnych oczyszczalni ścieków),
  • instalacji gazowych,
  • przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

2. Okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu:

  • stanu technicznego wszystkich elementów budynku (w tym elementów konstrukcyjnych) i jego przydatności do użytkowania,
  • estetyki budynku oraz jego otoczenia,
  • stanu technicznego instalacji elektrycznej,
  • stanu technicznego instalacji piorunochronnej.

Wyżej wymienione kontrole mogą wykonać tylko i wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i legitymujące się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.

Uwaga!

Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych mogą także przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Natomiast kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych.

DODATKOWE INFORMACJE

Właścicieli bądź zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych – nie dotyczy obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego!

Właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego jednorodzinnego, podobnie jak każdego innego obiektu budowlanego, jest obowiązany przechowywać, przez cały okres istnienia budynku, wszystkie dokumenty związane z jego realizacją oraz z prowadzonymi w trakcie użytkowania robotami. W szczególności dotyczy to dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej, decyzji administracyjnych oraz dokumentów związanych z użytkowaniem budynku.

Opracował:
Paweł Łukaszewski
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania

 

Poznań, październik 2021 roku

 

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).