Monitoring działalności inspekcji budowlanych

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, podczas kontroli sprawdzającej, pozytywnie ocenił działania poznańskiej inspekcji w zakresie realizacji zadań, dotyczących stanu technicznego obiektów wielkopowierzchniowych

Od 2007 roku, w Prawie budowlanym, obowiązują przepisy określające zasady kontroli technicznej obiektów wielkopowierzchniowych. Kontrole powinny być przeprowadzane przez właścicieli lub zarządców takich obiektów co najmniej dwa razy w roku. W praktyce polega to na zlecaniu przez właścicieli lub zarządców – wykonania szeregu przeglądów stanu technicznego osobom posiadającym uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach.

Do obiektów wielkopowierzchniowych zaliczają się budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz budowle o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2

Nadzór budowlany sprawdza, czy właściciele lub zarządcy obiektów wielkopowierzchniowych przestrzegają i stosują przepisy, w określonym ustawą Prawo budowlane zakresie. Nadzór budowlany prowadzi również rejestr takich obiektów. Z rejestru prowadzonego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m. Poznania wynika, że w stolicy Wielkopolski znajduje się aktualnie 713 obiektów wielkopowierzchniowych. 

Pierwszą kontrolę dotyczącą działań poznańskiego nadzoru budowlanego w zakresie egzekwowania od właścicieli lub zarządców obiektów wielkopowierzchniowych ich nowych obowiązków przeprowadzono już na początku 2008 roku. Wówczas, zdaniem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, poznański inspektorat jeszcze w niepełnym zakresie realizował zadania podmiotu uprawnionego do czuwania nad prawidłowym przebiegiem działań podejmowanych przez właścicieli lub zarządców obiektów wielkopowierzchniowych.  

Na początku ubiegłego roku Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził kontrolę sprawdzającą, której wyniki otrzymaliśmy pod koniec marca tego roku. Wyniki kontroli są pozytywne. W szczególności pozytywnie oceniono: 

  • prowadzenie wykazu obiektów wielkopowierzchniowych, w formie określonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, 
  • prowadzenie działań prewencyjnych zarówno kontrolnych, jak i przypominających właścicielom lub zarządcom obiektów wielkopowierzchniowych o ich obowiązkach, 
  • sprawdzanie, czy osoby przeprowadzające przeglądy stanu technicznego posiadają do tego niezbędne uprawnienia budowlane i należą do właściwej izby samorządu zawodowego, 
  • zwrócenie szczególnej uwagi na nieprawidłowości wykazane podczas kontroli obiektów, przeprowadzonych przez pracowników Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i podjęcie działań zmierzających do ich wyeliminowania.   

Poznański nadzór budowlany w programach swego działania co roku uwzględnia zadania związane z kontrolą sposobu wywiązywania się przez właścicieli lub zarządców obiektów wielkopowierzchniowych z ich ustawowych obowiązków. Obowiązków, których realizacja przekłada się na poziom bezpieczeństwa użytkowników największych obiektów budowlanych w Poznaniu. To dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania jedno z priorytetowych zadań. 

 
                                                                                                     Paweł Łukaszewski
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Poznania
 
Poznań, 4 kwietnia 2018 roku