Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Informacja dla stron i uczestników postępowań administracyjnych oraz osób wnioskujących o wszczęcie postępowania, związana ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii

Informacja dla stron i uczestników postępowań administracyjnych oraz osób wnioskujących o wszczęcie postępowania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, związana ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19

W dniu 31 marca 2020r. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zawiera bardzo istotne uregulowania dotyczące m.in. postępowań administracyjnych. Zgodnie bowiem z art. 15zzr i art. 15zzs tej ustawy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego, a także bieg terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych i egzekucyjnych – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Zatem od dnia 31 marca 2020 r. do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w przypadku np. nałożonych obowiązków dostarczenia projektu budowlanego zamiennego, uzupełnienia projektu budowlanego, dostarczenia oceny technicznej bądź ekspertyzy technicznej, bieg terminów na ich dostarczenie w przypadku już jego trwania ulega zawieszeniu, a w przypadku gdy obowiązek dopiero jest nakładany, termin ten nie rozpoczyna się. W konsekwencji niedopełnienie obowiązków określonych np. w decyzjach, postanowieniach lub obowiązków wynikających bezpośrednio z przepisów prawa w określonych   w nich terminach nie może przynieść negatywnych skutków. Natomiast w sytuacji złożenia wniosku do organu o przeprowadzenie postępowania, w sytuacji, gdy wniosek wpłynął przed ww. dniem wówczas termin do wydania decyzji ulega zawieszeniu, a gdy wniosek wpłynął po ww. dniu, wówczas termin do wydania decyzji rozpocznie się po odwołaniu stanu epidemii. W przypadku terminów procesowych związanych np. z uprawnieniem stron do złożenia zażalenia lub odwołania terminy również podlegają wyżej opisanym ograniczeniom, tzn. nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu na ten okres. Zasady te mają również zastosowanie do terminów na tzw. milczące załatwienie sprawy przez organ.

Należy również zaznaczyć, że w przypadku dokonania czynności mających na celu wykonanie uprawnienia lub obowiązku w ww. okresie, czynności te są skuteczne. Zatem jeżeli adresat obowiązków ma wolę ich wykonania lub strona ma wolę do skorzystania ze swojego uprawnienia w tym szczególnym okresie, to może to skutecznie zrobić.

Ponadto w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie stosuje się przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu prowadzącego postępowanie do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie. Zaprzestanie czynności przez organ prowadzący postępowanie w okresie, o którym wyżej mowa nie może być podstawą do wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

                                                                                                                            Jerzy Plejer
kierownik Oddziału Orzecznictwa Administracyjnego
PINB dla Miasta Poznania

Poznań, 03.04.2020 roku

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).