Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Informacje

Klienci Inspektoratu wysoko ocenili naszą pracę w pierwszym półroczu 2019 roku

W 2004 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania wdrożył, w ramach doskonalenia swojej działalności, System Zarządzania Jakością ISO. Misją Inspektoratu jest zapewnienie porządku prawnego w budownictwie na terenie miasta Poznania.

Jednym z elementów doskonalenia systemu zarządzania jest analiza ankiet składanych w siedzibie Inspektoratu. W tym roku klienci Inspektoratu wysoko ocenili naszą pracę. W I półroczu 2019 roku w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania złożono 98 ankiet, z których wynika, że aż 91 klientów jest zadowolonych z działalności Inspektoratu. W porównaniu z rokiem ubiegłym poziom zadowolenia interesantów oraz ilość złożonych ankiet wzrosła aż o 35%. Jak wynika z ankiet 60% respondentów korzysta ze strony internetowej i ocenia bardzo dobrze przydatność zamieszczanych tam informacji. Na pytanie, w jaki sposób nasi klienci chcieliby być informowani o stanie zaawansowania ich sprawy - 70% ankietowanych uważa, że takie informacje powinny być umieszczane na stronie internetowej. W związku z tym podejmiemy działania, aby sprostać tym oczekiwaniom. Ankieta jest dla nas także wskazówką przy określaniu zagadnień, które powinny stać się przedmiotem naszych kontroli. Nasi respondenci wskazują na konieczność systematycznego sprawdzania stanu technicznego i sposobu utrzymania: placów zabaw i gier, szpitali, budynków oświaty, centrów handlowych, hal produkcyjnych oraz legalności zabudowy: na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, reklam na elewacjach budynków oraz małych obiektów gastronomicznych. Zdaniem 96 respondentów Inspektorat spełnia swoją misję i realizuje założone cele. W porównaniu z I półroczem 2018 roku, nastąpił 30% wzrost pozytywnych ocen w tym zakresie. 88% ankietowanych jest bardzo zadowolonych ze sposobu obsługi, terminowości, profesjonalizmu działania oraz rzetelności przekazywanych informacji.

W ostatnich latach w ankiecie wprowadziliśmy dodatkowe pytanie dotyczące przestrzegania przez pracowników Inspektoratu zasad etycznych, takich jak: praworządność, odpowiedzialność, jawność, równe traktowanie klientów, współpraca i uprzejmość w kontaktach z klientem. Na to pytanie odpowiedziało 75% respondentów i była to odpowiedź pozytywna.

Monika Jabłońska

Kierownik Oddziału Organizacyjnego
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Poznania

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).