Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Informacje

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania – działania prewencyjne gwarantem zapewnienia budowlanego porządku

Wydzielenie nadzoru budowlanego z administracji ogólnobudowlanej w 1999 roku miało na celu powołanie inspekcji, której głównym zadaniem będzie prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania prawa w budownictwie. Realizacją tych zamierzeń miały się zająć powiatowe i wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego, a efektem tych działań miało być, w szczególności, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektów budowlanych i ukrócenie zjawiska samowoli budowlanych, a generalnie zaprowadzenie porządku prawnego w budownictwie.

Nadzór budowlany, jako samodzielna i rządowa inspekcja, działa już w Polsce 18 lat. Warto zatem pokusić się o odpowiedź na pytanie: czy spełnia swoją rolę? Generalnie tak, aczkolwiek roli instytucji, która powinna koncentrować się na pracy w terenie, a więc prowadzić kontrole prewencyjne, zapobiegające negatywnym zjawiskom w budownictwie – nadzór budowlany niestety nie wypełnia w wystarczającym i oczekiwanym przez społeczeństwo zakresie.

 Pomimo tego, że w latach 1999-2002 pełniłem funkcję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i miałem zaszczyt współorganizować nadzór budowlany w Województwie Wielkopolskim, to z oczywistych względów nie będę oceniał inspekcji wojewódzkiej, a skoncentruję się na spostrzeżeniach dotyczących skali i możliwości działań prewencyjnych inspekcji, którą kieruję obecnie, i od 10-u już lat, a więc Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania.

Kontrole prewencyjne – problemowe

Od momentu objęcia przeze mnie funkcji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, ogromny nacisk, z całym zespołem, kładziemy na realizację jak największej liczby działań o charakterze prewencyjnym – podejmowanych z naszej inicjatywy. Od początku 2007 roku prowadzimy systematyczne kontrole sposobu utrzymania i stanu technicznego różnych kategorii obiektów budowlanych, a także kontrole legalności zrealizowanych robót oraz kontrole prawidłowości przebiegu prac na placach budowy. Pomimo ogromnej liczby spraw bieżących (odbiory zakończonych inwestycji, interwencje mieszkańców Poznania, udział w akcjach związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa użytkowników obiektów budowlanych, które uległy uszkodzeniom w wyniku np. awarii bądź pożarów) – co roku przeprowadzamy prawie 300 (średnia z lat 2010-2016) kontroli tematycznych, uwzględniających aktualne i największe budowlane problemy występujące w Poznaniu. Problemy te najczęściej dotyczą:

- złego stanu technicznego obiektów, w tym najstarszych poznańskich kamienic oraz nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych,
- chaosu budowlano-urbanistycznego wywołanego plagą nielegalnie montowanych reklam oraz stawiania, gdzie tylko jest miejsce i bez pozwolenia, niewielkich obiektów gastronomicznych, tzw. budek z kurczakami,
- samowolnie budowanych bądź rozbudowywanych obiektów budowlanych,
- nieprawidłowości na placach budowy, często związanych z uciążliwościami towarzyszącymi realizacji obiektów usytuowanych w zwartej zabudowie.

Szczegółowe dane dotyczące rodzajów i liczby kontroli problemowych, przeprowadzanych systematycznie przez poznański nadzór budowlany na przestrzeni ostatnich siedmiu lat, przedstawia poniższa tabela:

tab1

 Udział kontroli prewencyjnych w kontrolach ogółem

Co roku przeprowadzamy łącznie prawie 1300 kontroli. To średnia liczba kontroli przeprowadzonych w latach 2010 – 2016. Nieco ponad 1000 kontroli, stanowią kontrole realizowane na wniosek inwestorów (np. zakończenia budowy) lub innych osób (np. zgłoszenia samowoli budowlanych, czy też złego stanu technicznego obiektów), natomiast liczba kontroli prewencyjnych wynosi rocznie około 300. Z punktu widzenia tej, jakże ważnej, sfery działalności nadzoru budowlanego, dotyczącej zapobiegania negatywnym zjawiskom w budownictwie, przy nieustannych problemach kadrowych, należy ocenić tę liczbę, jako zadowalającą. Z powyższej analizy wynika bowiem, że 23% ogółu kontroli przeprowadzanych przez naszą inspekcję, to kontrole prewencyjne, a więc będące reakcją na największe problemy z jakimi stykamy się w Poznaniu. Kontrole te realizowane są z naszej inicjatywy.

tab2

Uwarunkowania kadrowe

Kierowany przeze mnie inspektorat prowadzi rocznie 3530 spraw. To średnia z lat 2010 – 2016. Na jednego, merytorycznego, pracownika inspektoratu w 2016 roku przypadało prowadzenie prawie 200 spraw. W działalności inspektoratu zdecydowanie dominują postępowania zainicjowane wnioskami bądź interwencjami mieszkańców Poznania, radnych miejskich i osiedlowych, a także przekazane przez inne urzędy lub wydziały, czy też jednostki miejskie. Sporą liczbę stanowią sprawy przekazane do załatwienia przez władze Miasta Poznania i inne organy nadzoru budowlanego. Z analizy prezentowanej poniżej tabeli wynika, że systematycznie wzrasta liczba spraw przypadających na jednego pracownika poznańskiej inspekcji. Oczywiście spowodowane jest to zmniejszaniem się liczby pracowników i wzrostem liczby załatwianych spraw.

tab3

Wnioski

Od 2008 roku systematycznie zmniejsza się liczba pracowników Inspektoratu. W 2008 roku było nas 31, aktualnie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania zatrudnionych jest 25-u pracowników. Możliwości zwiększenia aktywności w zakresie kontroli prewencyjnych, przy porównywalnym poziomie liczby spraw i postępowań administracyjnych prowadzonych w ostatnich latach na wniosek naszych klientów, wyczerpały się. Doszliśmy do ściany. W obecnym stanie kadrowym, i to pomimo ogromnego wsparcia finansowego i rzeczowego ze strony samorządu Miasta Poznania – nie mamy możliwości zwiększenia zakresu działalności prewencyjnej.
Do tej pory, działania o charakterze prewencyjnym, w postaci kontroli problemowych, w dużym zakresie prowadzone były w soboty lub po zakończeniu regulaminowego czasu pracy inspektoratu. Spowodowane to było zarówno natłokiem spraw bieżących, jak i koniecznością dotrzymania terminów załatwiania spraw, zgłoszonych przez naszych klientów. Niestety, w okresach dużej absencji pracowników inspektoratu, niezmiernie trudno jest nam dochować terminowego kalendarza załatwianych spraw. Spraw, które w większości postępowań kończą się decyzjami administracyjnymi. Łącznie z postanowieniami – wydajemy ich co roku około 1100.
Ufam, że planowana reforma organizacyjna nadzoru budowlanego pozwoli nowym inspektoratom, w większym niż dotychczas zakresie, zapobiegać budowlanym zagrożeniom, zamiast naprawiać ich skutki.

tab4

 Paweł Łukaszewski
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Poznań, 3 lutego 2017 roku

 

 

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).