Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Informacje

Zdaniem NIK działania PINB dla M. Poznania w zakresie procedur postępowania podczas wydawania pozwoleń na użytkowanie – przykładem dobrej praktyki

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania w zakresie procedur postępowania podczas wydawania pozwoleń na użytkowanie – przykładem dobrej praktyki.

W III kwartale 2015 roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w zakresie prawidłowości wydawania pozwoleń na użytkowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Kontrola ta odbyła się w sześciu Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego, mających swoją siedzibę w największych miastach w Polsce. Kontrolą tą objęty został również Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania. Wyniki tej kontroli były pozytywne, z kilkoma uwagami dotyczącymi prawidłowości wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Tym co najbardziej nas cieszy jest jednak fakt, że Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na rozwiązanie przyjęte w naszym Inspektoracie, polegające na opracowaniu szczegółowego trybu postępowania ułatwiającego pracownikom Nadzoru Budowlanego szybkie i profesjonalne rozpatrywanie wniosków inwestorów. Zasady opracowane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, Najwyższa Izba Kontroli określiła jako „przykład dobrej praktyki”, która powinna być wdrożona również w innych Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego w Polsce.

Dostępność informacji o wynikach omawianej kontroli, spowodowała szereg pytań i próśb o przekazanie zasad opracowanych w naszym Inspektoracie do wykorzystania przez inne tego typu jednostki. W związku z tym postanowiliśmy wszystkim zainteresowanym Inspektoratom udostępnić opracowane przez nas zasady, dotyczące procesu wydawania pozwoleń na użytkowanie, na które składają się:


1. karta procesu: »» do pobrania: 03-wydawanie-pozwolenia-na-uzytkowanie.pdf  3,89MB
3. szczegółowe kroki procesu: »» do pobrania: Karta_proc_3_pozw_na_uzytk.pdf  2,63MB 

 

Sporządzili:
Monika Jabłońska
Kierownik Oddziału Organizacyjnego

Paweł Łukaszewski
Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).