Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Majątek jednostki

 

Wartość umorzenia wartości materialnych i prawnych:  10297,43 zł
Wartość wartości niematerialnych i prawnych na koniec 2018 r.:   41000,00 zł
   
Wartość umorzenia środków trwałych: 502760,42 zł
Wartość środków trwałych na koniec 2018 r.: 61376,40 zł

 

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).